Zneeistenie ovzdu ia v mazove

Revitalum Mind Plus

Ka¾dý deò, doma aj vo výrobe, sme obklopení bohatými vonkaj¹ími faktormi, ktoré majú prestí¾ poµskej doby a ¾ivotaschopnosti. Okrem základnej redundancie, ako napríklad: umiestnenie, teplota, zvlhèenie média rovnako, sme schopní vykonáva» aj rôzne plyny. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale zneèistený, v druhom stupni samozrejme. Máme schopnos» zosta» na strane zneèistenia prachom tým, ¾e nosíme masky s filtrom, hoci v vzduchu sú iné neèistoty, ktoré èasto nie sú µahko viditeµné. Jedovaté výpary èasto prichádzajú k nim. Zoznámenie sa s nimi je zvyèajne iba vïaka nástrojom tvaru, ako je senzor toxického plynu, ktorý zobrazuje patogénne èastice z atmosféry a informuje o ich prítomnosti, tak¾e nás informuje o nebezpeèenstve. Bohu¾iaµ, toto nebezpeèenstvo je veµmi nebezpeèné, preto¾e niektoré látky, napríklad oxid uhoµnatý, sú bez zápachu a èasto ich prítomnos» vo vzduchu spôsobuje vá¾ne po¹kodenie zdravia alebo smr». Okrem komína sme tie¾ vystavení nebezpeèenstvu inými prvkami, ktoré snímaè deteguje, napríklad síran, ktorý je symbolický v celej svojej koncentrácii a spôsobuje okam¾itý náraz. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, rovnako nebezpeèný ako bol, a amoniak - zemný plyn v obsahu, av¹ak s rýchlej¹ou koncentráciou nebezpeènou pre zamestnancov. Detektory prvky jedovaté majú ¹ancu nájs» ako ozón a oxid sirièitý, ktorý plyn je »a¾¹í ako poèasie tie¾ inklinuje ma» veµký plniaci priestor v blízkosti Zeme - zo súèasného stavu a¾ do úspechu, preto¾e sme vystavení robi» základy, mali senzory da» správne miesto aby cítil hrozbu a oznámil nám o òom. Ostatné plyny niebzpiecznymi orientácia nám mô¾e pozorova» detektor pracuje ¾ieravý chlór a veµmi toxického kyanovodíka a s vo vode rozpustným, nebezpeèných chlorovodíka. Ako mô¾ete vidie», mal by by» in¹talovaný senzor toxického plynu.