Znalos prekladu cudzich jazykov do anglietiny

Znalos» iných jazykov je súèas»ou dne¹ného sveta. Teraz nie je potrebné len angliètina, ale aj samostatné jazyky, ak hµadáme prácu. V skutoènosti je »a¾ké nájs» si povolanie, v ktorom jazyk nie je pozitívny. Existuje preto dôsledok otvorenosti Európy a sveta. Globalizácia priná¹a mnohé výhody bez pochybností.

Umo¾òuje rýchly tok informácií medzi µuïmi, ktorí sa nachádzajú asi tak desa» kilometrov od seba, dáva tie¾ príle¾itos» nájs» knihu v mnohých bytoch na svete. Ukazuje v¹ak, ¾e je stále silou. V dôsledku globalizácie, aj bez toho, aby sme opustili na¹u krajinu, sme nútení získa» ¹pecifické zruènosti, ktoré by sme nepotrebovali viac ako pred dvanástimi rokmi. A len aby som dokázal, ¾e v súèasnosti, keï mana¾éri hotelov hµadajú zamestnancov, takmer v¾dy po¾adujú výuèbu angliètiny. To mô¾e by» pre niektorých µudí mimoriadne, preto¾e robi» aj ka¾dodenné veci, ako je upratovanie, èasto vy¾aduje schopnos» da» sa do cudzieho jazyka. Hotely, najmä vo veµkých mestách, nav¹tevuje mnoho cudzincov a slu¾ba, bez ohµadu na to, èo robí, chce by» v takej miere, aby s nimi komunikovala. To je dôvod, preèo sa èasto pou¾ívajú iné jazyky, ale skupina µudí sa pripravuje struène. Mnohí mô¾u komunikova» v cudzom jazyku, ale nedoká¾u to dokonalo. Preto ak by sme mali jeden ¹pecializovaný text, ktorý by sme chceli prelo¾i», nájdenie posledného snového èloveka tak jednoducho neexistuje. Keï ide o doklad o právnom preklade, u¾itoèné je zruènos» mnohých odborných pojmov, ktoré obsahujú aj cudzích prekladateµov pre mnohých. Nemalo by to by» prekvapujúce, lebo pravdepodobne ¹pecializované právne alebo lekárske pojmy sú pre väè¹inu Poliakov mysliteµné dokonca aj v ich materinskom jazyku. Nie je dôle¾ité oèakáva», ¾e budú pozna» svoje ekvivalenty v nemèine alebo angliètine. Cielené vzdelávanie je posledné.