Zdravotne a bezpeenostne po iadavky na prevadzku energetickych zariadeni

Vzhµadom na skutoènos», ¾e ostatné bezpeènostné predpisy platili na konci Európskej únie, bolo rozhodnuté o harmonizácii ustanovení. Zaviedli sa po¾iadavky ATEX, na ktoré sa odkazuje v prípade potenciálne výbu¹ných atmosfér a zariadení pre èinnosti v nedávnych oblastiach. Koniec týchto ¾eleznièných tratí predstavuje významné zní¾enie rizika alebo v¹etky jeho odstránenia, ktoré sa uplatòujú na vyu¾itie výsledkov v oblastiach, kde mô¾e by» ohrozená výbuch, t. J. Oblasti EX.

Po¾iadavky EX, alebo presnej¹ie smernica, definujú po¾iadavky, ktoré musí spåòa» daný výrobok, ktorý sa venuje implementácii v potenciálne výbu¹nom prostredí. Hlavným cieµom organizmu je harmonizova» postupy dodr¾iavania postupov nástrojov a ochranných metód v posledných zónach s rizikom výbuchu a zaruèi» ich jednoduchý pohyb v rámci Európskej únie.Táto zásada platí pre v¹etky elektrické a neelektrické zariadenia a ochranné metódy, ktoré sa budú pou¾íva» v oblastiach s rizikom výbuchu. Po¾iadavky ATEX sa vz»ahujú aj na bezpeènostné, riadiace a koncové zariadenia, ktoré sa budú o¹etrova» mimo potenciálne výbu¹ných atmosfér. Nechcú by» schopní plni» svoje vlastné funkcie, ale pridávajú k bezpeènej existencii zariadení a ochranných systémov, ktoré sa tam budú pou¾íva».Smernica definuje a preukazuje súlad produktu s rezervami ATEX. Výrobky, ktoré spåòajú tieto po¾iadavky, t. J. Normy harmonizované so smernicou, musia takisto prinies» skutoèné po¾iadavky. Pou¾itie pravdy nie je povinnou nevyhnutnos»ou a samotný postup dodr¾iavania pravidiel. Ide o dodr¾iavanie zásady, ktorú vykoná osoba, ktorá bola informovaná na základe oznámenia vydaného Európskou komisiou. Výnimky sa mô¾u vyskytnú» iba v prípade elektrických zariadení tretej kategórie a neelektrických zariadení kategórie 2 a 3.Ak potrebujete tieto výnimky, vyhlásenia o zhode, ktoré v tomto prípade vydávajú výrobca tohto zariadenia bez úèasti notifikovaného orgánu. Po¾iadavky sa pova¾ujú aj vtedy, keï výrobca bude v tomto formulári platný na uvedenie svojho výrobku na trh.Ak hµadá základné po¾iadavky, preto ide o certifikáciu elektrických a neelektrických zariadení, sú samozrejme aj samo-certifikácia, po¾iadavky na pozíciu vecí a fungovanie Európskej únie v povinnej ¹kole.