Vyhody a nevyhody optickeho mikroskopu

Laboratórne mikroskopy (nazývané aj optickým mikroskopom, nástroj, ktorý farba zväè¹ený obraz pozorovaného objektu pomocou pou¾itého svetla optickým systémom. Mikroskopy sú umiestnené hlavne z výberu optických ¹o¹oviek, od niekoµkých a¾ po desiatky.

Kde sa mikroskopy spracovávajú?Moderné laboratórne mikroskopy sa pou¾ívajú v moci vedy na ¹túdium veµmi malých predmetov. Profesionálne mikroskopy sa pou¾ívajú v biologických, biochemických, cytologických, hematologických, urologických, dermatologických a klinických laboratóriách v rôznych zdravotníckych zariadeniach. V biológii sa laboratórne mikroskopy pou¾ívajú, okrem iného, v mikrobiálnych ¹túdiách a analýze morfológie buniek a tkanív. Vedecké disciplíny, ktoré sa za tieto ¹túdium venujú, sú mikrobiológia, histológia a cytológia. Naproti tomu v oblasti chémie a fyziky sa mikroskopy pou¾ívajú prinajmen¹om v kry¹talografii alebo metalografii. Geológovia ich pou¾ívajú na analýzu stavby hornín.

Priblí¾enie obrazuTradièné laboratórne mikroskopy pou¾ívajúce prírodné alebo umelé svetlo v optickom kontexte (niekedy nazývané aj svetelné mikroskopy sa tie¾ pou¾ívajú vo vzdelávaní ako vzdelávací nástroj podporujúci hodiny vedy. Skúmaný objekt je viditeµný cez okulár na obrazovke monitora vïaka pou¾itiu projekèného adaptéra. Maximálna fyzikálna hranica zväè¹enia filmu v optických mikroskopoch je daná uhlovým rozlí¹ením ¹o¹ovky, ktorá závisí od vlnovej då¾ky svetla, prièom zmena jasnosti obrazu zodpovedá presnosti ¹o¹ovky. Prvé laboratórne mikroskopy umo¾nili desa»násobné zväè¹enie, ale v nových optických mikroskopoch sa dá zväè¹i» viac ako tisícnásobne.