Vybavenie stravovania juky

Stravovacie vybavenie by malo by» vybrané na základe podnikania, ktoré chceme vytvori». Kaviareò by sa mala sústredi» predov¹etkým na zdravý tlakový stroj a umiestni» do »a¾¹ieho meradla rôzne poháre a poháre (samostatné pre espresso, capuccino, latte atï..

Sifón pre vypraný krém bude tie¾ u¾itoèný, tak¾e ka¾dá káva bude bohato zdobená príslu¹nou dávkou sladkého krému. Ak tie¾ zahrnieme ïal¹í prípad zmrzliny, investujeme do ¹katúµ na zmrzlinu. Stojí za to získa» viac, zákazníci sú tie¾ ochotní pou¾íva» tradièné arómy (èokoláda, vanilka, jahody, kedy aj alternatívne spolu (rebarbora, uhorka, slanina!. Samozrejme, ¾e zmrzlina prispeje a pravá èas», aj keï nepredstavuje zdravú cenu. Je dobré vlo¾i» èistý podnos s vekom, na ktorom budeme môc» urobi» reprezentatívny koláè. Takýto zásobník stojí za to, aby ste ho umiestnili na pokladnièku - klient odporúèaný s chutným dortom, bude urèite v poku¹ení pre javisko alebo dve. Ak chceme vybavi» bar, mali by sme sa stara» o iný sortiment. Samozrejme, ¾e to bude tie¾ prispie» k kávovaru, ale aj niekoµkým trepáèom, bránkovým sitom alebo dokonca ¹ampanským (v koneènom dôsledku nevieme s ktorými ¾elaním zákazník príde k nám. Tie¾ by to mohlo by» u¾itoèné aj na citrusové ¹krabky - èlovek si mô¾e da» nealkoholický nápoj. Ak chcete vybavi» pizzerie, prirodzene budete chcie» pec na pizzu a navy¹e vrecko na pizzu (ak budeme predáva» aj potraviny na doruèenie. Bude tie¾ prispieva» k desiatke talíøov, kruhových no¾ov alebo elektrického valèeka. Ak ponúkame iné rýchle obèerstvenie, mô¾eme da» fritézu s hlbokým tukom, kontaktný gril (na prípravu expresných sendvièov alebo pekáèikov. Niekedy mô¾e by» palacinka u¾itoèná, je to v¾dy znaèné mno¾stvo a potrebujeme záruku, to znamená, ¾e zákazníci urèite prídu k nám na palacinky (ak neotvoríme dom krepren, problém je dos» zrejmý. U¾itoèné pre to je kebab misa, a niekedy aj vafle výrobcu (v poslednej dobe suché vafle, ako sú tie s prídavkom rakety a kuracie alebo slanina, syr a ¹penát. K dispozícii sú aj ¹peciálne elektrické spotrebièe pre horúcich psov.