Vlastna obchodna spoloenos

Väè¹ina ¾ien, ktoré vykonali psychológiu alebo sociológiu, spomína vytvorenie tréningovej spoloènosti, ktorá poèíta s zaèlenením mäkkých zruèností do µudí, ako napríklad schopnos» zosta» v únii, rie¹enie tímovej knihy alebo rie¹enie strachu v umení.

Dopyt po poslednom ¹tádiu slu¾by je v Poµsku, najmä v oblasti takzvaného veµkého podnikania. Existuje v¹ak aj veµký problém, s ktorým musia zápasi» v¹etky ¾eny, ktoré plánujú urobi» dobrý obchod.Po prvé, prezidenti veµkých korporácií sa domnievajú, ¾e psychológ je ve¹tec, a stretne sa jedného dòa urobi» rovnakú zamestnanca s radom tmavé a niekomunikatywnego zmene pustovníkom v priamom zásahu zamestnanca a burcoval celý systém µudí do práce. V skutoènosti, ¹koliace firmy sú predov¹etkým k výcviku dva a¾ tri dni, a sú schopné vyvola» zmenu v postojoch µudí, ktorí vedia, scénu.Ïal¹ie zlo¾itá situácia, ktorá chce A to v¹etko tvárou v tvár ¾ene, ktorá má v úmysle ís» do tohto druhu podnikania je, ¾e medzi vzdelávacími spoloènos»ami u¾ existuje veµká konkurencia. Ka¾dý, kto poru¹í v origináli dosta» veµa ponúk, a zmätený zákazník v podobe toho, èo nerozumie tomu, ako sa hodnotí výkonnos» podniku, a to najmä pre µudí, ktorí hµadajú pomoc.Pri vedení tréningovej spoloènosti je potrebné vytvori» správny personál. Kvalifikovaní, skúsení pracovníci sami medzi na¹imi odborníkmi vysvetli» tento princíp k úspechu vzdelávania, odbornej prípravy, preto¾e aj keï nie sú spôsobené vplyvmi, ktoré príslu¹ný personál sú oboznámení nádeje, ¾e nedostatok tréningových úèinkov kon¹trukciu samotných úèastníkov.