Vlasova paska na ombre

Moja neter si veµmi miluje hranie s vlasmi, je mo¾né ju zdvihnú» vlasmi, hrebe» a vyliez». Zároveò je riadne zapojená, ¾e aby v¹etko vyzeralo dokonalo, mô¾e vylep¹i» plienku pä»krát, zaka¾dým, keï na òu kladie vlasy, alebo vkladá vlasové klipy. Vy¾aduje najviac ¹kolských okuliarov a hrá k nim. Jej tvorba Queen Mischief je tie¾ originálna a ja by som rád dokonalý úèes a obleèenie. Na zaèiatku ma matka zaplila niekoµkými pásikmi so stuhami umiestnenými v nich. Potom táto krásna jedenás»roèná ¾ena povedala nie, nie, nie e¹te raz. Urobím ïaleko v mojej kuèeravé vlasy .... tak to zaèalo. Èas riadenia a ich modelovanie. Vyzerala krásne ako dobrá princezná. Iba vtedy, keï sa hostia s princeznou rýchlo zmenili. Bez èakania, s tým, ¾e na zaèiatku predstavenia, uplynulo menej ako dve hodiny. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom príhovore sa trochu podobala ako "Nieeee, nemám rád, ja neviem niè spomenú» na aristokrat, ktorý je veµmi podriadený". Opýtala sa nového úèesu a nasadila si vlasy naplnenej koky. Samozrejme, ako som napísal skôr, teraz ju spoznávame pri kombinácii vlasov, tak¾e to bolo pre nás zvlá¹» dobré. Jej matka na jednej strane a ïal¹ia v dvadsiatich minútach bola hotová.

Pozrite sa na ponuku vlasov