Ukoneite zavislos

Kreslenie z poèítaèa sa pou¾íva s funkciou, zábavou, odpoèinkom, výmenou informácií, virtuálnymi stretnutiami s hlavami, na ktoré sa nepoèítame na dosah ruky. Nane¹»astie existuje aj zdroj závislosti.

Prvým príznakom závislostí je preklad virtuálnych kontaktov nad èinnos»ou v reálnom svete - zanedbanie èasu, ktorý nie je strávil pred poèítaèom. Zameriava sa hlavne na ekonomické body a zanedbávanie povinností a stále - v extrémnych prípadoch - na svoje základné fyziologické potreby. Na to, aby sme dosiahli spokojnos», musíme minú» e¹te viac èasu na internete. Ïal¹ou etapou je intenzívne vyu¾ívanie internetových perspektív, ktoré by sme sa neprejavili k najbli¾¹iemu. Zvý¹ené zamestnanie pri nákupe nových internetových zariadení a softvéru je navy¹e jediným príznakom.

Lieèba závislosti na poèítaèi v Krakove sa predpokladá na stretnutí s lekárom. Je to tie¾ problematické, preto¾e závislíci si èasto nev¹imnú svoju závislos», ale súvisia s prítomnos»ou, ¾e sa dostanú do stále väè¹ieho pre»a¾enia pomocou klávesnice a monitora.

Pokiaµ ide o závislos», je dôle¾ité kontrolova» èas strávený pred poèítaèom. Programy, ktoré naznaèujú èas strávený na monitore, sú jednoduché. Je tie¾ dôle¾ité zabezpeèi» ïal¹ie pracovné miesta, ktoré sú mimo virtuálnej. ©tádiá nemusia by» originálne - staèí, aby ste zaèali premý¹µa» o tých skupinách bytostí, ktoré sme zanedbávali poèas závislostí - tvori» vz»ahy so skupinou, priateµmi a dokonca aj mo¾nos»ou chodi». Najdôle¾itej¹ou vecou je zmena návykov. Týmto sa mô¾e poradi» plánom dòa s reálnym zoznamom aktivít, ktoré by mali by» získané v hodinách.