Typy preventivnych vy etreni

Základné preventívne analytické testy by mali by» vykonávané raz za rok, bez ohµadu na vek. Rozpoznávajú ich morfológiu a krvný test. Je tie¾ potrebné preskúma» hladinu cholesterolu v prírode a cukru. Tieto ¹túdie poskytujú veµa údajov o zdraví a ochraòujú detekciu ochorení v poèiatoènom ¹tádiu. Mala by sa podáva» pravidelne bez ohµadu na zdravotný stav a celkový stav tela.Dôle¾ité správy o analytickom výskumeAnalytické vyhµadávania by sa mali robi» na prázdny ¾alúdok. V posledný deò by mala by» veèera najes» najneskôr o 18.00 hod. Príli¹ silné a neskoré jedlo zvý¹i hladinu cholesterolu a glukózy. Morfológia je biochemická analýza krvi. Jeho produktom je zisti», èi je zlo¾enie krvi èisté a èi nie je v tele prítomný ¾iadny zápal (informuje o tom informácia OB.Testovanie cukru

Testovanie hladiny cukru (glukózy v prírode sa odli¹uje od poslednej vzorky, ktorá sa konzumuje v morfológii. Správny výsledok je vyjadrený v mo¾nostiach 70-00 mg / dl.Na konci veku 40 rokov je èasto dobré pravidelne vykonáva» lipidogram. Z neho sa mô¾ete dozvedie» o v¹etkých hladinách cholesterolu v krvi a HDL a LDL, èo je pekný a nízky cholesterol. Je to len LDL (zlý cholesterol je najnebezpeènej¹í a mô¾e spôsobi» aterosklerózu. Lipidogram navy¹e informuje o hladine triglyceridov, t.j. tukov, ktoré sú veµmi ¹kodlivé pre cirkuláciu pracovníka (v zmluve ich obsah je ni¾¹í ako 150 mg / dl.Test moèu

Ka¾dý rok je tie¾ potrebné preskúma» moè, èo má za následok kontrolu fungovania oblièiek a celého moèového systému. Rovnako je potrebné rentgenové (röntgenové pµúca na detekènom mieste mo¾nej tuberkulózy, ktorá sa opä» stáva veµmi nebezpeènou. Existuje drah¹í ultrazvuk bru¹nej dutiny, èo vedie okrem iného k tomu, stav peèene, ¾alúdka, ¾lèníka, moèového mechúra, duodena a pankreasu.