Turisticke batohy ktore si vyberiete

BagProject je online obchod ponúkajúci najlep¹ie formy hospodárskych koèíkov a nákupných vozíkov. Predaj je tie¾ jednoduchý: nákupné stoly, turistické ta¹ky, transportné vozíky, batohy a kolesá. Znaèka pri realizácii predaného tovaru je vysoká skúsenos». Vynikajúcu triedu ponúkaných produktov poskytujú skúsení zamestnanci predajní. V¹etky výrobky sa vyznaèujú znaèným stupòom funkènosti a pou¾iteµnosti. Objednaním v tomto obchode a podporou poµskej ekonomiky. V ponuke sú len poµskí výrobcovia. Navrhovaný bato¾inový vozík má nosnos» do 70 kg. Je vyrobená z veµkej oceµovej rúrky. Spoloènos» tie¾ ponúka µahké trhové stoly, µahko sa rozvíja» a demontova». Odolné, so zosilnenými profilmi, odolné voèi váham. ©iroká ¹kála ta¹iek - tých mlad¹ích, najmen¹ích a najrýchlej¹ích. Vyrobené z pevných materiálov s vysokou presnos»ou poskytujú dlhú ¾ivotnos». Kufre majú plné kolesá, hliníkovú rukovä» s jednoduchým nastavením. Vedúci by mal na oplátku zakúpi» kvalitný nákupný vozík, ktorý je silnou a estetickou ta¹kou. Na predaj ¹irokú ¹kálu rôznych farieb, metód a prvkov ta¹ky. Bagproject tie¾ pou¾íva cestovné ta¹ky v zbierke. Sú vyrobené z vodotesného výrobku a dodatoène vystu¾ených vlo¾iek. Sú rozhodujúce a praktické. Náhradou ta¹iek mô¾u by» ¹portové batohy odolné voèi príprave. Spoloènos» garantuje krátky èas doruèenia, individuálny prístup k pou¾ívateµovi a pripravenos» na slu¾bu.

Pozri: sklopný skladovací vozík