Tudentska vymena na technickej univerzite v krakove

V súèasnosti je pre µudí, ktorí nepoznajú angliètinu, »a¾ké nielen nájs» zaujímavú prax, ale èasto aj v domácom povolaní a mô¾u sa vyskytnú» problémy v moci rôznych problémov. Tie¾ posledný veµký vplyv bol kladený na výuèbu angliètiny, teraz a nie toµko by malo by» zahrnuté do toho, èo to mô¾e urobi». Príklad?

Predtým ¹tudent jazyka prelo¾ené, a teraz pokrývajú, ¾e ¹tudenti u¾ ho z posledných rokov vzdelávania vedia dos» dobre vedie», ako ju pou¾i» priamo. Presne ako v praxi, a to najmä tak rôznymi spôsobmi, v závislosti na súèasnej úrovni ¹kole, alebo viac ako ¹tudent priblí¾il znalos» anglického jazyka, ale to je teraz, ale potom sa jeho príbeh. Predmet cudzieho jazyka je èasto vyhµadávaný, ale angliètina je samozrejme mimoriadne zaujímavá. Bez jeho umenia je tie¾ uzavretá cesta, napríklad be¾ná ¹tudentská komunikácia a výlety, ako aj ¹tipendiá v zahranièí. U¾ v súèasnej dobe tak neznalos»ou anglického mysli, potom je e¹te hor¹ie, preto¾e nároky aj tých nekvalifikovaných pracovníkov, ako èa¹níci, vzhµadom k druhej, ¾e u dospelých centrách je veµmi veµa cudzincov, u ktorých koniec koncov mala nejako komunikova». Skupina ¾ien, a preto, ¾e nehovorí anglicky, skôr alebo neskôr èelí nutnos» ju ukáza», hoci do tej miery, nie je preèo, teraz, po tak dobre, keï vo vede, a to predov¹etkým preto, ¾e ak sa zru¹í kurz v angliètine alebo aj douèovanie, èasto musíte za to plati» veµa. Na¹»astie Rovnaký slang je populárny natoµko, ¾e je ¹kolné hor¹ie ako príklad úspechu ruský alebo francúzsky, tým µah¹ie nájs» uèiteµa. Dobrým rie¹ením pre nákladovo vedomé poznanie, ktoré ¾ijú na prírodné ruky - s predpismi, nahrávky, a to aj pri sledovaní filmov, tlaèia bez uèiteµa a poèúva» anglické pesnièky alebo rozhlasových programov. Je to skutoène oveµa väè¹ie a o nieèo efektívnej¹ie ako kurz.

Profesionálne preklady: