Sueasny kurz prekladu

Preklad danej vety z jazyka do nového sa vykonáva nielen písomne. Trh má dodávky pre ¹pecialistov, ktorí sa ¹pecializujú na tlmoèenie, vrátane po sebe idúcich a simultánnych tlmoèení. Patria k najpotrebnej¹ím typom prekladov, preto¾e ich preklad vy¾aduje nielen vhodné vedomosti, ale aj odolnos» voèi stresu, schopnos» hovori» a dokonca toµko tvorivosti.

https://hydr-o.eu/sk/

Konzekutívne vs simultánneKeï u¾ bolo povedané, rozli¹ujeme ústne interpretácie, ako sú konzekutívne a simultánne interpretácie. Prvý z nich spoèíva v tom, ¾e prekladateµ pou¾íva preklad výrokov poèas prestávok, ktoré vedúci vedie v èase svojho prejavu. Tento typ prekladu funguje, ak je skupina klientov krehká. Tak¾e mô¾u by» v¹etky druhy tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutí. So súèasnými zmenami prekladu, známymi aj ako simultánne interpretácie, sú vyrobené v zvukotesných kabínach. Prekladateµ v druhom tlmoèníku prekladá text, ktorý poèuje v slúchadlách. V¹etci prekladatelia vykonajú takýto preklad 20 minút a potom sa vrátia na výmenu. Preklad odporúèanej osoby je poèu» v slúchadlách, ktoré majú µudí v konkrétnej udalosti. V niektorých prípadoch sa simultánni tlmoèníci prekladajú z pasívneho (uèeného do aktívneho (rodného jazyka.

Dokonalý prekladateµ?Tlmoèník, ktorý má simultánne tlmoèenie, vy¾aduje veµa stresu, reflexov a vhodnej dikcie. Je to posledný z najväè¹ích typov prekladov, ktoré sa dajú vykona» - ¾eny na súèasnej èinnosti zvyèajne prechádzajú pomerne veµkými kurzami, ktoré trvajú rok alebo dva a spåòajú skú¹ku potvrdzujúcu vysokú kvalifikáciu tlmoèníka.