Sna im sa otehotnie s luteinom

V momente, keï sa sna¾íme nájs» die»a s blízkym partnerom, je ka¾dý deò zlým poèítaním dobrých správ. Najlep¹ie zo v¹etkého je, ¾e potom, èo vz»ah, by sme ís» do lekárne na tehotenský test a dokonèi» ho informova» skupinu a mu¾ov o bezprostrednom roz¹írení rodiny èo najskôr. Ale èasto, okrem dobre naplánovaného úsilia, tehotenský test ukázal, ¾e poèas tehotenstva neexistujeme. Nepredpokladajme, ¾e by bol tehotenský test doma nesprávny.

Po prvé, mali by ste pochopi», v zásade, tehotenské testy fungujú v lekárni µahko. Ich bytie je veµmi cenovo dostupné. On poèíta s nájdením hormónu HCG (v úspechu otehotnenia v moèi. Tehotenské testy sa veµmi µahko pou¾ívajú a navy¹e sú veµmi príjemné, preto by mali by» kombinované v odporúèaniach na danom letáku.

Samozrejme, v¹eobecne známe tehotenské testy nie sú neomylné. Ich neuveriteµnos» mô¾e by» výsledkom niekoµkých faktorov:

ome¹kania - rovnako ako akékoµvek iné potraviny, farmakologický alebo dermatologický materiál, tehotenské testy by sa nemali pou¾íva» po dátume exspirácie. Potom, preto¾e jeho hodnoty mô¾u by» naru¹ené a výsledok bude neuveriteµný,u¾ívanie ïal¹ích liekov, vek ¾eny - vplyv na produkt tehotenského testu, ani jeho skutoèná tvorba a èakacia doba od okamihu mo¾ného oplodnenia. Sú známe aj choroby ¾eny, jej prostriedky a vek. To je dôvod, preèo by ¾eny s ochorením oblièiek, menopauzou a u¾ívaním antidepresív na lep¹ie pochopenie prípadu mali rad¹ej ís» na ¹pecialistu, preto¾e v ich prípade mô¾e test vyhlási» tehotenstvo, ktoré sa v skutoènosti nevyskytlo,mikropór - niekedy mo¾no poveda», ¾e tehotenský test zistil tehotenstvo, len o niekoµko dní neskôr, po jeho opätovnom vytvorení, to bolo negatívne. To mô¾e znamena», ¾e sa uskutoènilo oplodnenie, av¹ak zaèiatok sa neusadil v maternici. V tomto prípade sa uistite, ¾e ste sa hlásili ¹pecialistovi, preto¾e ste v mimomaternicovom tehotenstve,spech - to je najèastej¹ia príèina nedostatkov v tehotenských testoch. Hoci výrobcovia prisahajú, ¾e vïaka svojim meraniam budú silné, aby na¹li tehotenstvo u¾ ¹iesty deò po oplodnení, mal by si predstavi» jeden dôle¾itý prvok: HCG je najskor¹ie zistiteµné v krvi, a¾ neskôr v moèi. Preto, aby sme si boli istí, je lep¹ie poèka» ïal¹í tý¾deò.

V súèasnosti sú tehotenské testy kon¹truované takým spôsobom, ¾e skúmajú tehotenstvo v 99,9% prípadov. Treba v¹ak pripomenú», ¾e v ¾iadnom prípade nie sú neomylné a pre väè¹iu slobodu by mal ís» k lekárovi a vytvori» ¹peciálne testy. Av¹ak v prípade chýb je najbe¾nej¹ie, ak test odhalí tehotenstvo, ktoré neexistuje, nie naopak. To je dôvod, preèo sa ¾eny, ktoré nechcú otehotnie», mô¾u cíti» upokojené negatívnym úèinkom testu.