Slicer siemens 75001

Krájanie syra sa zdá by» triviálne, ale skúsenosti obchodných asistentov pri výrobe syra sa vypredávajú ka¾dú sekundu. Sýry vo vz»ahu k typu majú odli¹nú konzistenciu. Existujú tvrdé syry, ktoré musia by» pou¾ité na veµa energie, ale samotný syr je veµmi príjemný, dokonca aj prilepený na povrch no¾a, dokonca aj v prípade, ¾e je nô¾ urèený výhradne na rezanie syra. Vzhµadom na to, ¾e povrch nô¾ky je zneèistený syrom s lepivou konzistenciou, následné plátky sú èoraz »a¾¹ie rezné do presného systému bez po¹kodenia ¹truktúry syra.

Èo potom mô¾u rie¹i» µudia, ktorí chodia do skladov, ktorí denne rozrábajú rôzne druhy syrov na malé plátky pre na¹ich u¾ívateµov? Po prvé, musia pou¾íva» dobrý krájaè. Krájaè na syr ma-ga je výsledkom vysokej kvality, urèenej na rezanie syra v¹etkých druhov. Je to veµmi presná èepel, ktorá sa takto nare¾e do syra a nakrája tenké, jemné plátky bez ohµadu na konzistenciu tohto syra. Vyzýva, aby tento krájaè mohol v krátkom èase reza» väè¹iu sumu syra bez toho, aby musel otrie» povrch èepele s malými plátkami. V¹ade tam je mimoriadne pozitívne, kde je potrebné odstráni» veµké mno¾stvo syrov rôznych druhov v krátkom èase, inými slovami v továròach. Sme v¹ak stále viac ochotní kúpi» krájadlo pre jednotlivé domovy, preto¾e ukazuje, ¾e je µahké predstavi» sa v èinnostiach, ktoré sú potrebné a ktoré nám dávajú veµa problémov.

Dnes si namiesto toho, aby ste si nakúpili syr na plátky, mô¾ete získa» svoj vlastný syr na krájanie syra a ka¾dý deò vo¹tinové toµko plátkov syra, ako nepotrebujete z celého bloku syra! Je to obrovská úspora energie a samotný syr, preto¾e ten, ktorý je umiestnený tvárou v tvár celému bloku, bude pomal¹í, oveµa pomal¹í ako syr rozrezaný na tenké plátky v obchode.