Schvalenie pokladnice

Stojí za to pripoèíta» to, èo sa poèíta s obsluhou pokladníc: fi¹kalizácia pokladne, potrebné technické kontroly, v¹etky opravy vykonané v záruènej dobe a po záruènej dobe a potrebná údr¾ba. Okrem toho agent zodpovedný za pokladnièné registraèné slu¾by zodpovedá za zápisy do servisnej kni¾ky a hlási fi¹kalizáciu pokladnice do USA.

Fiskálne registraèné pokladne predávajú svojim spotrebiteµom dodatoèné slu¾by: ¹kolenia o pokladnièných slu¾bách, ako aj pozornos» pri be¾nom programovaní obchodných mien a sadzieb PTU.

Poèas povinných technických prehliadok vykonáva servisný technik tieto èinnosti:- vyhodnocuje stav peèatí pokladnice, ich súhlas s textami v pracovnej pozícii a servisnou dokumentáciou,- skontrolova» program pokladnice, jej verziu, dohodu s pokladniènými textami a dokumentáciou na webovej stránke,- overuje správnu funkciu peòazí, najmä pokiaµ ide o emisie daòových dokladov,- vyhodnocuje stav pokladne, fiskálnej pamäte, základnej dosky a fiskálneho prvku pokiaµ ide o dohodu so stavebnými materiálmi,- kontroluje správnos» spotrebného displeja,- výsledok preskúmania vrátane rezervácie sa zapí¹e do umeleckej slu¾by.

sviatok1. Potrebné technické preskúmanie je potrebné vykona» aj vtedy, keï pou¾ívateµ pokladníka pozastavil na¹u prácu, to znamená z ka¾dého dôvodu, ¾e zastavil zaznamenávanie obratu v pokladni, ale zaregistroval pokladnicu.2. Poèas obdobia technického preskúmania sa posudzujú ¹trukturálne momenty pokladnice, ktoré sú zodpovedné za zaznamenávanie pohybov a ktoré nesprávne ¾ivoty mô¾u ovplyvni» výpoèet nízkej dane. Preto servisný technik neposkytuje v poradí poradia hµadanie porúch, ktoré sa dostanú do prevádzky pokladne, a ani nekontroluje, èi ostatné prvky prístroja, napr. Mechanizmus zodpovedný za tlaè, napájanie - fungujú dobre. Samozrejme, ¾e pou¾ívateµ mô¾e po¾iada» technikov, aby skontrolovali stav pokladne a oznámili po¹kodené predmety, v¾dy bude vykonaná nedávna práca mimo technickej kontroly.