Samoobslu ne pokladne

Ka¾dý deò, v ka¾dom kroku, sme v porovnaní s vèera v technologickom pokroku. Mnohí z nás robí v¹etko, aby to bolo príli¹ neskoro, a pre mnohých je technologický skok tragický, a nie informácie, ako sa s ním pomôc».

Tento pokrok nás ovplyvòuje. Niektorí uèitelia sa napríklad sna¾ia diverzifikova» úlohy, ktoré vykonávajú s multimediálnymi doplnkami, a vodièi organizujú v súkromných vozidlách moderné prístroje, ktoré sa zúèastòujú plánu, aby maximalizovali pohodlie a rados» z jazdy.Tento vývoj sa tie¾ zameriava na mnohé problémy a nároèné ka¾dodenné rozhodnutia. Obchodníci èasto stúpajú, èo je najsilnej¹ia pokladòa medzi mnohými modelmi otvorených na predaj. Spýtate sa, èi finanèné tlaèiarne nebudú lep¹ie investova» do registrácie na¹ich slu¾ieb / tovaru. Milióny priemerných chlapcov v továròach majú problémy s rôznymi inováciami, ako sú samoobslu¾né pokladne.Diskusie o tom, èi technologický pokrok v takom rozsahu, ktorý nás ka¾dodenne ovplyvòuje, sú konzistentné alebo zlé, nemajú silnej¹í zmysel. Nikto z nás neexistuje na takej úrovni, aby ho zastavil, a to, èo mô¾eme urobi», je pokúsi» sa prispôsobi» sa a navy¹e nestráca» v snahe ¾i» dnes v plnom technologickom pokroku. Èo by ste mali urobi», aby ste udr¾ali rovnováhu, ktorú potrebujete? Najmä nájs» pole, ktoré urèite priná¹a prospech a vedomosti o tom, ktorý ¾áner je pre nás najvhodnej¹í.Stojí za to, ¾e táto èas» súvisí s odbornou prácou. Èasto si neuvedomujeme, ako ïaleko na¹e denné aktivity mô¾u zlep¹i» jedno ïal¹ie zariadenie alebo jednoduchý nápad na na¹om poèítaèi. Tým, ¾e robíme tie isté veci ka¾dý deò, èasto zostávame v sieti rutín a zabúdame, ¾e èasto deò venovaný hodnote zlep¹enie práce, mô¾e ma» za následok veµa u¹etrených hodín a nie je to deò strávený na nás.Vzhµadom na to, ¾e je to pravidelné, stojí za to nájs» dobrý zdroj informácií o vývoji technologického odvetvia, ktoré nás zaujíma. Na trhu je veµa èasopisov, kde mô¾eme nájs» zaujímavé informácie. Je tie¾ vhodné ich hµada» na internete, na ¹peciálnych portáloch a na internetových diskusných fórach, kde nám podobní nad¹enci dávajú poznatky.