Ruska prekladateuka pracuje

https://h-ocream.eu/sk/

Tlmoèník je ¾ena s filologickým vzdelaním, ktorá vïaka znalosti najmenej dvoch jazykov doká¾e prelo¾i» ústny výraz alebo text zo zdrojového jazyka do cieµového jazyka. Prekladateµský proces chce nielen schopnos» uèi» sa a interpretova» text, ale aj schopnos» komunikova» artikuláciu svojho základu v inom jazyku. Preto okrem jazykovej kompetencie v profesii prekladateµa, ktorá je dobre oboznámená s jeho prácou, stále existujú rozsiahle znalosti a schopnos» rýchlo získa» informácie a uzavrie». Okrem vysokých vecných kompetencií musí prekladateµ tie¾ vzbudi» dôveru na oboch stranách komunikácie.

Tlmoèníci uµahèujú komunikáciuTlmoèník má uµahèenie komunikácie prekladom odporúèaného alebo posunkového jazyka, èo umo¾òuje konverzáciu medzi dvoma partnermi, ktorí nemô¾u vies» rozhovory v rovnakom jazyku. Medzi prekladateµskými prekladateµskými slu¾bami v hlavnom meste je obzvlá¹» populárne simultánne a konsekutívne tlmoèenie. Súèasne sa jedná o aktuálny preklad bez vopred pripraveného textu, ktorý sa uskutoèòuje súèasne s pozornos»ou, ktorú prejavil reèník. Veµké stretnutia a konferencie sú najbe¾nej¹ou situáciou, keï sa hrá simultánne tlmoèenie. Tlmoèník trávi v zvukovo izolovanej kabíne, kde poèúva reè hovorcu cez slúchadlá a zároveò pracuje na preklade reèníka a stávame sa úèastníkmi podujatia poèúvajúc hlasové slúchadlá.

Konsekutívne tlmoèenie je stále menej èastéKonsekutívny tlmoèník má menej uµahèenú úlohu, preto¾e si v¹imne reè pomocou ¹peciálneho systému komentárov a a¾ potom hrá slovo reèníka v cieµovom ¹týle. Akonáhle bol skutoèný spôsob ústneho prekladu. V súèasnosti sa jedná o formu, ktorá je nahradená simultánnym tlmoèením, ktoré sa vïaka vyspelým technológiám stáva èoraz obµúbenej¹ím. Konsekutívne tlmoèenie tie¾ pozostáva buï z praktického, preto¾e kvôli èasovému uvoµneniu, ktoré je potrebné na vytvorenie poznámky, trvá dlh¹ie, kým sa v cieµovom jazyku prehrá iný text. Interpersonálne èrty, ktoré sú nevyhnutné v tlmoèníckej kancelárii, sú dokonalá pamä», vynikajúca schopnos» sústredi» sa a schopnos» pracova» pod tlakom.