Rozvoj technologii a elovek

Veµmi intenzívny vývoj technológií znamenal, ¾e dne¹né registre majú mnoho rôznych funkcií, ktoré umo¾òujú nielen zaznamenávanie predaja, ale tie¾ uµahèujú správu jednotky, dokonca zlep¹ujú slu¾by zákazníkom, skracujú èas potrebný na inventarizáciu, umo¾òujú hlbokú kontrolu práce pokladníka, ako aj kontrolu. zásob.

Registraèné pokladne Novitus sa vyznaèujú vysokou funkènos»ou, vedia viac spolupracova» so v¹etkými druhmi zariadení, mô¾eme sa k nim pripoji», napr. Poèítaè, èítaèka èiarového kódu, èítaèka magnetických kariet a èítaèka èipových kariet, terminál platobných kariet alebo elektronická váha. Jedným slovom, dne¹né pokladne idú do mnohých zlo¾itých elektronických zariadení pred niekoµkými rokmi a pou¾ívajú takú komplexnú kon¹trukciu.

Aké sú vlastnosti registraèných pokladníc? Registraèné pokladnice sa zvyèajne poèítajú do dvoch skupín - elektronická pokladnica v projekte ECR a elektronický pokladnièný pokladnièný terminál, známy tie¾ ako poèítaèové pokladne. Tieto dva spôsoby registraèných pokladníc majú mierne odli¹ný rozsah mo¾ností, èo je odvodením ich technických parametrov. Nakoµko rýchlo, ERC pokladne nesú na dvore POS meny extrémne obmedzené roz¹írenie a formu, a tie¾ majú obmedzený pamä» a permanentne nain¹talovaný softvér. Pamä» RAM, ktorá je charakteristická pre registraèné pokladnice ERC, má kapacitu 1 a¾ 8 MG a po niekoµkých rokoch pou¾ívania u¾ na nej nie je a dá sa s òou µahko spolupracova». Je tu e¹te jeden zaujímavý rozdiel - aj keï máme ¹ancu pripoji» ïal¹ie periférie do meny ERC, vrátane poèítaèa, nie je mo¾né vykonáva» predaj v rámci poèítaèového programu - na to potrebujeme slu¾bu pokladníka.

Medzi pokladòami ERC rozli¹ujeme:- prenosná hotovos» - na nízkej úrovni as malým rozsahom funkcií. Toto sú pokrmy urèené, okrem iného, pre tých u¾ívateµov, ktorí dávajú potvrdenky, ktorých obsah sa opakuje.- jednosedadlové stroje - doká¾u urobi» nieèo viac, ako mobilné registraèné pokladnice, mô¾ete sa k nim pripoji» napríklad váhy, poèítaèe a èítaèky kódov av súèasnom ¹týle zmeni» ich formu.- registraèné pokladnice - sú vybavené väè¹ími podnikmi, v ktorých je veµa pokladní.

POS pokladne - sú mimoriadne technologicky vyspelými skupinami nahrávacích zariadení. Samozrejme, mali by sa nazýva» poèítaèe, ktoré sú prispôsobené rekordnému obratu, a implementácia niekoµkých nových funkcií, ktoré sú spojené s uskladnením tovaru a tie¾ ich predaj.