Rozvoj anglickej technologie

V poslednom èase sa technológia vyvíjala veµmi intenzívne. V súèasnosti sme schopní obdivova» ciele nielen v triede makro, ale aj v men¹om meradle, ktorým je nano meradlo. Projekt je primárne urèený pre elektrónové mikroskopy.

V súèasnosti je jednou z najväè¹ích spoloèností, ktorá vytvára iný typ optických zariadení, spoloènos» Carl Zeiss AG. Spoloènos» bola navrhnutá u¾ v roku 1846. Jeho iniciátormi boli Carl Zeiss a Ernst Abbe, ako aj Otto Schott. Vïaka tomu, ¾e spoloènos» má rozsiahle ¹túdium v oblasti rôznych typov optických zariadení, výrobky tejto in¹titúcie sa vyznaèujú veµmi ¹irokou hodnotou. V súèasnosti je jedným z najvýznamnej¹ích optických zariadení, ktoré sa spotrebuje na mnohých univerzitách, elektrónový mikroskop. To je potom zariadenie, ktoré vyu¾íva elektrónový lúè na maµovanie. Vïaka tomu je otázka ¹truktúry hmoty dodatoèná k atómovému obdobiu. Ale aby sme vedeli, ¾e vzorka, aby sa mohla objavi» na poslednom type zariadenia, mala by vies» elektrinu. Z tohto dôvodu, pred tým, ne¾ zaène kontrolova», na konkrétnom zariadení je pokrytá vrstvou kovu. Èlovek by mal odpoveda», ¾e vec na laboratórnom zariadení chce veµa skúseností od µudskej bytosti. Stojí za to pripomenú», ¾e ¹túdie vykonávané s mikroskopom zeiss sú zvyèajne charakterizované dobrými ziskami od zaèiatku vynikajúcej kvality fotografií, ale musí to by» skutoèná znalos» prevádzky zariadenia.Elektronové mikroskopy sú neoddeliteµným nástrojom pri ¹túdiu rôznych materiálových ¹truktúr. Jeho slu¾by sú v¹ak vo v¹eobecnosti veµmi zlo¾ité a vy¾adujú si dlhoroèné skúsenosti.