Registraenu pokladnicu

Ka¾dý podnikateµ v priamom mene fi¹kálnych registraèných pokladníc ka¾dý deò s inými problémami, ktoré mô¾e vytvori» aj riad. Registraèné pokladnice, podobne ako v¹etky elektronické zariadenia, nie sú nezávislé od výhod a niekedy sa rozpadajú. Nie majiteµ podniku vie, ¾e v urèitom bode, v ktorom sa má záznam vykona» pomocou pokladnice, by mal ma» druhé takéto zariadenie - v prípade zlyhania prvého.

Neexistencia zálo¾nej pokladnice na predaj tovaru alebo slu¾ieb mô¾e ma» vplyv na ulo¾enie pokút daòovým úradom, preto¾e to zabráni poru¹eniu obchodného listu, keï dôjde k poruche hlavného zariadenia. Dokumenty ulo¾ené spolu s registraènou pokladnicou by mali obsahova» servisnú kni¾ku fi¹kálnej pokladnice. V tomto materiáli sú nielen v¹etky opravy zariadenia zadané, ale sú tu aj údaje o fi¹kácii pokladníc alebo zmenách v jeho my¹lienkach. V servisnom diele je zahrnuté aj jedineèné èíslo, ktoré daòový úrad pridelil do pokladne, názov spoloènosti a adresa priestorov, kde sa pokladnica spracúva. V¹etky tieto údaje sú potrebné pri úspechu kontroly z daòového úradu. Okrem toho, v¹etky ¾eleznice v mysliach pokladnice, okrem toho, ¾e jej opravy idú do èinnosti ¹pecializovanej slu¾by, ktorú by mal ka¾dý podnikateµ vyu¾ívajúci registraènú pokladnicu podpísa» zmluvu. Èo je dôle¾ité - mali by ste informova» daòový úrad o ka¾dej zmene správcu pokladne. Predaj v pokladniach by sa mal vykonáva» priebe¾ne, tak¾e ak je registraèná pokladòa plná, musí sa stanovisko vymeni» za nové, prièom si pamätajte, ¾e si pamätáte pamä». Èítanie fi¹kálnej pokladnice mô¾e by» - rovnako ako jej zmena - urobené len a len oprávneným subjektom. Okrem toho sa musí vykona» v prítomnosti zamestnanca daòového úradu. Od èítania fi¹kálnej pokladnice sa vytvorí príslu¹ný protokol, ktorého kópia sa zasiela daòovému úradu a druhá podnikateµskému subjektu. Vy¾aduje, aby bol rovnaký protokol ulo¾ený v súlade s nasledujúcimi dokumentmi spojenými s registraènou pokladnicou - mínus mô¾e vies» k ulo¾eniu pokuty úradom.