Psychologa my i

Ak sa predáme, ¾e die»a kvôli svojmu veku nepotrebuje psychologickú podporu, v súèasnosti sme vo významnej chybe. Je úplne nesprávne, ¾e sa psychologické problémy objavujú u zamestnanca v dospelosti. Takéto tvrdenie je známe. Deti tie¾ potrebujú pomoc pri rie¹ení problémov, ktoré im ka¾dodenný ¾ivot predstavuje.

Keï die»a ide teraz k ¹pecialistovi, neberte ho ako hor¹iu kvalitu. Toto absolútne nesmieme robi». Die»a musí cíti», ¾e je to príjemné a plne prijateµné prostredníctvom nás. A konzultácia s ním u lekára, èo je detský psychológ Krakov, je len dôsledkom na¹ej starostlivosti a skutoènosti, ¾e ho potrebujeme, aby sme sa s ním vyrovnali. ®e die»a bude cíti», ¾e náv¹teva ho nezhor¹í vo vlastných oèiach, sa skôr zaène s dohodou s psychológom. Preto je mimoriadne dôle¾ité pre dosiahnutie po¾adovaných úèinkov terapie.

Ako mám ís» so svojím die»a»om k psychológovi? V¹etky typy správania, ktoré nie sú podµa ich názoru správne, by sa v¹etky poruchy, ktoré definujeme, mali konzultova» s odborníkom. Ak má die»a omylom nízky kontakt s bratmi a priateµmi v skupine, alebo sa bojí ís» do ¹koly v tíme, potom by sme mali reagova». Pamätajte, ¾e takéto správanie nie je normálne, ale patologické. Nielen¾e robia die»a nevhodným, ale aj prehlbujú jeho du¹evný problém. Nepodceòujte ich. Pokúsme sa nájs» príèinu. Nie sám, preto¾e to nemô¾e by». Necítime sa a¾ do poslednej nevyhnutnej predispozície. Ale áno, tým, ¾e nav¹tívite lekárov.

Po výbere psychológa na pomoc poµskému die»a»u v¾dy hµadajme osobu, ktorá je v súèasnosti presvedèená jasným a dobrým prístupom. Atmosféra, ktorú psychológ pracuje v na¹ej kancelárii, je skvelá pre úèinky stretnutia. Die»a sa s ním musí cíti» dobre. Musí nájs» v psychológovi ¹tít proti zlej láske a ma» pocit bezpeèia vo svojom prostredí. Musí existova» aj skúsenos», ktorú sotva povie, psychológ bude le¾a» v jeho èasti, aby si ho v¹imol.