Profylakticke vy etrenia vratene nfz

Príznaky tehotenstva sú odli¹né. Sú mdloby, nadmerná slabos», zvracanie. Sú súèasne príznaky, ktoré sú v zásade podobné pre v¹etky ¾eny. Presunie sa na poslednú opuchy rúk a nôh (najmä v poriadku rokov, krvácanie z ïasien alebo pálenie záhy v tehotenstve. A ak je správna då¾ka by nemala ma» aktuálny kurz: prostriedky pre pálenie záhy, ktoré sú ¹iroko dostupné, tak¾e poèas tehotenstva bojí bra» lieky, treba ma» na pamäti, ¾e v prvých mesiacoch tehotenstva ka¾dý nový liek nepriaznivo ovplyvòuje dobrý vývoj die»a»a. To znamená, ¾e ako spoµahlivý a estetický spôsob, dohodu medzi hlavné nevýhodu?

Preèo je èasto v tehotenstve pálenie záhy? Tak¾e tam je víno progesterónu, èo sliznice maternice prija» oplodnené vajíèko a potom pomáha udr¾a» tehotenstvo. Hra, potom to v¹etko má aj svoje negatívne úèinky, a to na skrútenej hrubého èreva zvieraèa uzatvárajúci ústie do ¾alúdka od pa¾eráka. Preto spoèíva v tom, ¾e obsah ¾alúdka svalovú relaxáciu (obohatený kyselinou chlorovodíkovou a tráviacich enzýmov, ktoré by za normálnych okolností trasa z pa¾eráka do ¾alúdka a èriev, je tlaèená nahor zlep¹ením maternice a smeruje spä» do pa¾eráka. A presne to, èo vytvára pálenie záhy alebo pálenie v ¾ivote a most, pridávanie kyslého horká v ústach, a niekedy dokonca aj zvracanie.

Ak chcete vyvráti» príznaky pálenia záhy v tehotenstve, v tomto prípade, pokiaµ je to mo¾né, mô¾ete pou¾i» materiál na pálenie záhy, ktorý je dostupný bez cesty v lekárni. Je to len vidie» na reklame, alebo sa obráti» na lekárnika, ak je daný druh lieku k dispozícii na lieèbu aj tehotnými µuïmi. Av¹ak v dôsledku neochoty tejto metódy u¾íva» drogy mô¾ete skúsi» niekoµko overených domácich liekov na pálenie záhy. Tak¾e efektívne zní¾te príznaky zázvorového pálenia záhy (to je to isté v prípade zázvorov a èajov, harmanèeka, mäta a µanového semena. Okrem toho je efektívnym spôsobom pitie èerstvého aj nemastného mlieka.

Ako viete, prevencia je lep¹ia ako lieèba, preto venujte pozornos» výsledkom, ktoré pomô¾u zastavi» vývoj pálenia záhy:

¾ltý a modrý syr,sýtené nápoje,mastné, vyprá¾ané, zelené a silné jedlá,sladkosti,káva a èierny èaj,alkohol,cigarety