Priprava pracoviska pre vodne brodenie

Záruka µudského ¾ivota je nápojom medzi najdôle¾itej¹ími prvkami bezpeènosti v priemysle.Je isté, ¾e riadky chýb "vedú k najobµúbenej¹iemu poètu udalostí doma - ako aj v podnikaní. Tak¾e vo výraznej dávke na¹e - zdanlivo bezvýznamné a nízke - chyby robia v¹etko nesprávne.

Je mo¾né vyhnú» sa týmto udalostiam?Samozrejme, pod podmienkou dôkladnej prípravy pracoviska, aj za veµa zaujímavých okolností. Samozrejme, ako v súkromnej lekárni, musíte nájs» náplas» a elastický obväz, práve v pozadí zamestnania, musíme ma» prístup k najzákladnej¹ím zdrojom pomoci.Mô¾ete pi» hasiaci prístroj alebo protipo¾iarnu prikrývku - to je prvá po¾iarna skupina, ktorá dáva nezvratné ¹kody a okam¾ite ohrozuje ¾ivot alebo zdravie. Tie výbu¹né zóny alebo zvý¹ené nebezpeèenstvo po¾iaru sú nastavené na pozadí práce - dávajte pozor na poslednú, ¾e v ich prostredí bude v¾dy prijatý hasiaci prístroj s správnym objemom a energiou, aby sa zabránilo nebezpeèenstvu.

Je zrejmé, ¾e niektoré situácie sa nebudú vyhýba» a neovládneme si - èo by sme mali robi» v tejto forme?Väè¹ina nariadení a nariadení predpokladá evakuáciu µudí - a niekedy aj ich cennos» - a volanie príslu¹ných ¹tátnych orgánov, ako sú hasièi, polícia, ambulancia alebo ¹pecializované jednotky - plynová alebo energetická ambulancia. Vzhµadom na zákon je ¾ivot zamestnanca dôle¾itou cenou a ¾iadna suma peòazí alebo hodnota úèelu nestojí za stratu ¾ivota alebo vá¾ne po¹kodenie zdravia. Tak¾e sa sna¾te vyhnú» riziku alebo odporuèi» s prirodzenou rukou - bez toho, aby ste sa ohrozili!