Prekladateuska agentura arigato

Na¹a prekladateµská agentúra zamestnáva iba známych a vysokokvalifikovaných prekladateµov, ktorí spoµahlivo pristupujú k akejkoµvek práci. Pred zaèatím spolupráce informujeme klienta o odhadovaných sadzbách a termínoch.

Poskytujeme najvy¹¹iu kvalitu prekladu a originálne nízke ceny. Hráme s veµkou dôverou od zákazníkov. Na¹a prekladateµská agentúra Krakow sa stará o ústny aj písomný preklad. ©pecializujeme sa na základné a be¾né preklady. Odporúèame preklada» právne a obchodné dokumenty, kore¹pondenciu a odborné texty. Uchovávame si plné uvá¾enie informácií vydaných v dokladoch vydaných klientom. Máme príslu¹né certifikáty, ktoré potvrdzujú najvy¹¹iu hodnotu poskytovaných slu¾ieb. Rovnako smerujeme na¹u ponuku súkromným ¾enám a in¹titúciám. Na podporu prekladu pre výrobu pou¾ívame najmodernej¹iu technológiu. Pou¾ívatelia mô¾u objednáva» vo svojej vlastnej znaèke alebo prostredníctvom internetu. Ponúkame typy tlmoèenia: simultánne, po sebe idúce, preè a rokovanie. Najdôle¾itej¹ie z nich sa zvyèajne pou¾íva poèas rozhovorov. Nepotrebuje ïal¹ie technické vybavenie. Je charakterizovaná silou a presnos»ou. Doká¾e dokonale vyjadri» emócie reèníka. Následná interpretácia sa v¹ak riadi vernisá¾ami, cvièeniami a nákladmi. Preklad a pôvodný text sú previazané. S prekladom sa vydáme poèas výletov a ¹tudijných pobytov. Potom sa odporúèajú odborní a profesionálni prekladatelia. Tlmoèník tie¾ hrá rolu vyjednávaèa v úspe¹nom prerokovaní prekladu. Prekladateµská agentúra ponúka aj preklad: ¹tandardný, prísahový a literárny. Tie¾ sa ¹pecializuje na porozumenie informátorov, sprievodcov a listov o dialógu. Okrem toho ponúka konferenèné tlmoèenie, èo je celá výzvou pre v¹etky kancelárie odporúèajúce odborný preklad. Zameriava sa tie¾ na ¹pecializované preklady: technické, lekárske, IT, chemické, finanèné, obchodné, marketingové a právne. Srdeène Vás pozývame na roz¹írenie okruhu na¹ich spokojných zákazníkov!