Preklad stran z francuz tiny do pou tiny

Preklad dokumentov je sám osebe »a¾ký. Ak máme v pláne prelo¾i» text, musíme nielen stara» sa o "nauèené" slová a zhroma¾denia, ale aj vedie» o mnohých jazykoch, ktoré sú tak jedineèné pre v¹etky jazyky. Faktom je, ¾e ¾ena, ktorá pí¹e èlánok v angliètine, sa neobjavuje v èisto "akademickej" forme, ale vyu¾íva jej ¹pecifické trendy a uvedené zmysly.

Vzhµadom na to, ¾e úloha globálnej internetovej siete je zvyèajne e¹te väè¹ia, èasto vzniká potreba prekladania webových stránok. Napríklad, vytvorením webovej stránky, s ktorou chceme oslovi» väè¹ie publikum, musíme ju organizova» v niekoµkých jazykových verziách. Pri prekladaní obsahu webových stránok, napríklad v angliètine a poµ¹tine, by nemala by» len schopnos» preklada», ale aj tendenciu vyjadrova» svoje predstavy a popisy, ktoré v origináli nie sú prelo¾ené. Tak¾e keï sa pozrieme na implementáciu? Prelo¾me obsah webových stránok v anglickom jazyku pre prekladateµskú slu¾bu Google. Zatiaµ èo sa bude zachova» v¹eobecný zmysel správy (budeme háda», èo je to v¹etko, logická sekvencia viet a syntax bude nedostatoèná. Je to len dodatoèné, preto¾e prekladateµ Google prekladá vybraný text do slova na slovo. V podnikaní preto nemô¾eme vytvori» profesionálnu, viacjazyènú webovú stránku zalo¾enú na tomto porozumení. Tak, v èinnosti webového prekladateµa v èo najkrat¹om èase & nbsp; èlovek nebude nahradi» stroj. Dokonca aj najvhodnej¹í softvér nemá silu abstraktného myslenia. Samotná vec, ktorú má, je pracova» podµa logiky µudskej bytosti prenesenej do zvoleného programovacieho jazyka. Preto aj tie najlep¹ie aplikácie, ktoré prekladajú èlánok, sú za profesionálnymi prekladateµmi webových stránok a pravdepodobne budú nav¾dy prítomné. Ak niekedy získate pokroèilý nástroj zdobený príle¾itos»ou silného a abstraktného "myslenia", potom to bude posledný cieµ na¹ej civilizácie. Struène povedané, aby sme vzdelávali dobrých prekladateµov, mali by sme pripravi» vhodné didaktické zariadenia, ktoré nebudú len uèi» preklady "slovo po slove", ale aj podpori» uèenie abstraktného chápania daného jazyka.& Nbsp;