Prace sudneho prekladateua

Práca prekladateµa je mimoriadne dôle¾itá a veµmi zodpovedná práca, preto¾e prekladateµ musí da» obom stranám význam vyjadrenia nápoja z nich v pohybe druhého. Preto nepotrebujem toµko opakova» slovo, èo bolo povedané, ale skôr vyjadri» zmysel, obsah, podstatu výrazu a to je veµmi »a¾ké. Taký prekladateµ má veµkú komunikáciu v kognícii, ako aj v ich poruchách.

Jedným zo spôsobov je poradové preklad. Preèo, pre aký druh prekladov a èo veria v priamych ¹pecifiká? No, keï jeden z reèi µudí, interpret poèúva napravo od tejto poznámky. Ten potom mô¾e robi» poznámky a pamäta» si len to, ¾e to isté, èo potrebuje oznámi» reproduktor. Keï to bude jedným z prvkov svojich poznámkach, role tlmoèníka je posla» svoj význam a obsah. Ako u¾ bolo spomenuté, ¾e nevy¾aduje ¾ivé tak doslovné opakovanie. To nevyhnutne vy¾aduje udelenie by» bezvýznamné princíp a reguláciu expresie. Po opakovaní reproduktor sa vyvíja jeho pozornos» znova dáva» to akejkoµvek atribúty. A samozrejme v¹etko pôjde vytrvalo vykonáva» príkazy a odpovede, alebo volajúceho, ktorý tie¾ vedie jednoduchým jazykom, a problém je vy¹kolený a hral dôle¾itou osobou.

Taký model prekladu má priame vlastnosti a nevýhody. Hodnota je nepochybne, ¾e sa vyvíja pravidelne. Fragmenty výpovede, ale len tieto komponenty mô¾u roztrhnú» urèitú pozornos» a pripravi» sa na pripomienky. Prekladom niektorých textov sa mô¾ete µahko rozptyµova», zabudnú» na nieèo, alebo jednoducho porazi» rytmus. Ka¾dý v¹ak vie v¹etko pochopi» a komunikácia je zachovaná.