Pousky francuzsky prekladateu

Ak chcete, aby bola karta vá¹ho o¹etrenia spoµahlivo prelo¾ená, mali by preklady, ktoré vyhotovili nielen odborníci, ale aj súdni prekladatelia.

Kto je prekladateµ ¹pecializujúci sa na lekársky preklad?Odborný prekladateµ je úlohou, ktorú ka¾dý deò robí lekár, èasto vyu¾íva úzku ¹pecializáciu. Hovorí anglicky na vysokej úrovni - vo väè¹ine prípadov absolvovala stá¾ v zahranièí. Odborné frázy, ktoré sa zavádzajú v kontexte, sú pre neho frázy, ktoré pou¾íva na dennej báze. Hlavne preto, ¾e µudia, ktorí zaèínajú preklada», sú úlohy, ktoré sú neustále povinní rozvíja» a èasto ¾iada» o zahranièné publikácie, aby sa dozvedeli o zmenách, ktoré sa objavili na Západe, zatiaµ èo tie isté sa stretávajú s neustálym kontaktom s jazykom. Ma» takého prekladateµa je istotou nielen správne prelo¾eného textu, ale aj zabezpeèi», aby bol dokument vecne zluèiteµný.Na overenie správnosti textu, po prelo¾ení odborníkom, sa ho súdny prekladateµ pýta, kto sa mô¾e nauèi» filológiu a poskytova» vedomosti z lekárskej terminológie. Vyhladzuje dokument a uµahèuje prípadné jazykové chyby.

Preèo je správny preklad taký dôle¾itý?Lekárske preklady sú zárukou dokumentu, ktorý bude lekárovi alebo pois»ovateµovi zrejmý. Tento typ prekladu, ktorý sa vykoná v prípade, ak sa vada vyskytuje v cudzom ¹týle, výsledky vy¹etrení, lekárske vy¹etrenia, názory lekárov, história lieèby - a v¹etky dokumenty potrebné na získanie osvedèenia o zdravotnom postihnutí - je zlo¾itý a zlo¾itý preklad dokumentu niekoµkokrát, preto¾e ten najmen¹í omylom, mô¾e zavini» lekárovi chybu, a preto mô¾e ovplyvni» úraz pri procese lieèby / kompenzácie.Stojí za to investova» do overených prekladov.