Potomka eierneho a lteho plemena

http://sk.healthymode.eu/zbytocne-kilogramy-prirodzene-sposoby-ako-schudnut/

Zvyèajne ka¾dé man¾elstvo zaène sníva» o roz¹írení svojho vz»ahu dvoch osôb na iného èlena rodiny po nejakej fáze. Ak úsilie po dlhú dobu neprinesie ¾iadne po¾adované výsledky, mali by ste zaèa» hµada» príèiny problému. Èím skôr zaèneme lieèbu neplodnosti, tým vy¹¹ie sú ¹ance na tú¾bu po potomkovi.

Neplodnos» je ochorenie, ktoré mo¾no vylieèi», a potom sa jej nepo¾adujeme do krajiny ¾ivota. Je známe, ¾e najdôle¾itej¹í okamih cyklu ¾ien, v ktorom sa mô¾e hnojenie vyskytnú», je doba plodných dní. Pre mnohé ¾eny v¹ak tento aspekt nie je mo¾né pochopi». Problém sa zhor¹uje, keï sa zaoberáme niekoµkými men¹truaènými obdobiami. Pre ¾enu je »a¾ké posúdi», kedy nastala ovulácia. Preto je potrebné ís» na gynekológa tak µahko. Budú sa zaobera» pacientom a poradi» mu. Lieèba neplodnosti zaèína sériou základných testov v poslednom ultrazvukovom vy¹etrení vajíèkovodov. Tubálna priechodnos» je kµúèovou otázkou. V¹etky oklúzie spôsobujú zápal, to znamená baktérie a infekcie. Tvar vajíèkovodov je ovplyvnený operáciami, potratmi a ektopickými graviditami. Taktie¾ sa intrauterinné antikoncepèné zariadenie uskutoèòuje. Príèinou neplodnosti je pravdepodobne aj hormón s poruchou endokrinného systému. Úroveò niektorého z hormónov je urèite chorá, èo zablokuje ovuláciu. Významný význam má viac ochorení, ktoré pacient trpí. Najèastej¹ie sú ochorenia ¹títnej ¾µazy, záva¾ná nadváha, syndróm polycystických vajeèníkov, obmedzená strata hmotnosti alebo rovnaký dlhotrvajúci stres. U µudí sa skúma ka¾dá skupina spermií. Malo by sa skontrolova», èi bunky spermií majú podobnú in¹taláciu a aktivitu a ¾e je ich dávka ideálna. Poèas infekcie sa mô¾u po¹kodi» vajíèka alebo semenníky, èo mô¾e ma» za následok zhor¹enie zrenia spermií alebo dokonca ich úplnú absenciu. Lieèba zahàòa aj vylieèenie v¹etkých cyst, myómov alebo kàèových ¾íl. Mali by ste tie¾ skontrolova» prípadné chyby pri kon¹trukcii reprodukèných orgánov. Existujú prípady, keï príèiny neplodnosti nie sú známe. V tej dobe je jedinou mo¾nos»ou pre páru, ktorý miluje, je celkom centrum umelého oplodnenia.