Polyglot prekladateuska agentura

Teraz predstavujeme niekoµko konceptov o samotnom prekladovom procese, ktorý sa nedodr¾iava tých najjednoduch¹ích, preto¾e je »a¾ké teoretizova» nieèo, èo je in¹tinktívne aj dlho inaktivované. Keï je prekladateµ konfrontovaný s voµbou pou¾itia slova, nie je nádej, ¾e povolá zvlá¹tnu komisiu, ktorá mu pomô¾e získa» dobré slovo, nemô¾e to skúsi» v umení len prekladov, preto¾e neexistuje. Musí tu da» slovo, èo bude pre neho dobré. Povedzte konkrétnym jedlám v pravidlách a vyberte si to, èo znie príjemne. Takáto mo¾nos» je len zjavne in¹tinktívna. In¹titút tlmoèníka vzniká na základe poznatkov a skúseností, ktoré preberá viac ako dvanás» rokov. Vyskytuje sa nad tým istým literárnym zá¾itkom - ide o také zrejmé veci ako èítanie kníh pred spaním alebo robenie esejí. Prax s písaným slovom zhroma¾deným celým ¾ivotom je mimoriadne znateµná pri rozvíjaní náchylnosti k slovu a prístupnosti v ich dobrom výbere. Samotný proces fyzického prekladu je pre ka¾dého prekladateµa iný, tak¾e chce osobné preferencie. Takýto kni¾ný proces vychádza z troch úrovní:Dôle¾itá je analýza zdrojového textu - prekladateµ musí by» veµmi dobrý pri pochopení textu, ktorý sa prekladá. V tomto mechanizme zdôrazòujeme »a¾ké slová, ktoré ich nájdu v slovníku, èítame text opä» dôkladne.Druhý - preklad zdrojového textu do extrahovaného jazyka. Táto úroveò sa veµmi èasto uplatòuje na náèrt prekladu, ktorý sa vytvorí poèas zvy¹ku tohto obdobia. Prvé vykonané opravy sa týkajú gramatiky a jazykovej správnosti, potom sa stará o to, aby cieµový text obsahoval v¹etky prvky pôvodného textu a ¾e preklad je taký dobrý, ako je to dodatoèné.Tretím a novým krokom je pre¹tudovanie prekladu, preskúmanie riadnej implementácie v¹etkých fáz druhej etapy.Ka¾dý by mal v¹ak proces prispôsobi» svojim záujmom, aby získali najvhodnej¹í úèinok.