Pokyny pokladnice

Výber pokladníc je jednoduchý. Väè¹ina mu¾ov si myslí, ¾e fiskálne zariadenie je len pokladòa. S týmto prístupom sú tie¾ v obchode. Problém vzniká vtedy, keï sa predávajúci opýta na funkcie, ktoré by pre nás mali charakterizova» najlep¹ie registraèné pokladne. Èo by nás zaujímalo? Chceme si kúpi» pravidelnú pokladòu alebo mo¾no aj fiskálnu tlaèiareò? Potom u¾ odpoveï nepoznajú. Pred odchodom do obchodu by sme mali najskôr premý¹µa» nad tým, èo potrebujeme v týchto pokladniach.Tak¾e na èo by ste mali venova» pozornos»?

Nad ka¾dým pre hotovostný rozsah. Koµko mô¾eme minú» na ich nákup. Je známe, ¾e èím dôle¾itej¹ie sú, tým viac funkcií. Urèite by ste v¹ak potrebovali takú ¹pecializovanú pokladnicu na správu svojej súkromnej úlohy? To nie, je asi lep¹ie zachráni». Èím viac, tým viac problémov pri servise. Nepamätá si èas èítania v príruèke k tomu, èo ponúka v¹etko mo¾né tlaèidlo.Veµkos» je ïal¹ím dôle¾itým prvkom. Mali by ste zvá¾i», koµko miesta mô¾ete venova» uvedeniu takéhoto zariadenia. Pri projektoch s men¹ou plochou sa veµká fi¹kálna suma vz»ahuje len zbytoène na akékoµvek miesto, ktoré mô¾e by» venované veµa praktických. Stojí za to zvá¾i» príli¹ malú fiskálnu tlaèiareò s termínom posnet.Je tie¾ dôle¾ité vráti» názov do pamäte zariadenia. V spoloènostiach s vy¹¹ím obratom a rôznorodou ponukou tovarov a slu¾ieb je potrebné kúpi» pokladòu, ktorá doká¾e uspokoji» takéto informácie.Ïal¹ím dôle¾itým aspektom je spôsob práce. Napríklad pre funkciu v rámci rozsahu nemô¾ete vybra» pravidelnú pokladòu, ktorá je silná, objemná a nepríjemná, aby ju mohla prená¹a» z jednej miestnosti do druhej. Potom by ste sa mali rozhodnú» pre men¹iu èiastku vhodnú pre takéto aktivity.Mô¾ete a venova» pozornos» skladovaniu príjmov. Je známe, ¾e v Poµsku existujú právne akty, ktoré dokazujú, ¾e vstupenky by sa mali skladova» po dobu 5 rokov. Existujú dva zdroje na takéto ukladanie. Kµúèom sú obyèajné valce, ktoré zvyèajne zaberajú veµa priestoru, ale aj niekde mô¾u prepadnú». Druhou a dostupnej¹ou je ochrana príjmov v elektronickej podobe. Potom sme zaruèené, ¾e nestratíme ¾iadny doklad a nezabezpeèíme ïal¹ie miesto.Vïaka tomu, ¾e poznáte, je jednoduch¹ie odpoveda» na predajcov, ktorí budú pre nás najvhodnej¹ími registrami hotovosti. Oznaèením funkcií postupne pomô¾ete vybra» typ, ktorý nás zaujíma.