Pokladoa bis bis

Keï predávame výrobky alebo slu¾by fyzickým osobám (ako napríklad tie, ktoré nie sú v prevádzke, bude oznaèená pokladnica alebo fi¹kálna tlaèiareò. Po jeho kúpe je obzvlá¹» dôle¾ité predlo¾i» fi¹kálne zariadenie a fiscalizáciu. V¹etky formality súvisiace s registraènou pokladnicou by mali by» postavené do dvoch mesiacov od jej kúpy.

Správa pre vedúceho príslu¹ného daòového úradu by mala by» predlo¾ená skôr, ako zaèneme zaznamenáva» predaj na fi¹kálnu sumu. Èo by sa malo v takomto oznámení nájs»? V prvom rade by ste mali napísa», aký bude poèet pokladní pou¾ívaných v spoloènosti. Musíte tie¾ uvies» adresy miest, kde budú pou¾ité.Nariadením ministra financií z 29. novembra 2012 sa presne vymedzuje spôsob, akým by sa malo podávanie správ o registrácii uskutoèòova». Spolu s ním najneskôr v deò straty je výber z registraènej pokladnice aspoò èas»ou registraèných pokladníc nahlásených vedúcemu daòového úradu. Spolu s dôvodom budúceho mesiaca by sa do úètovníctva mali zahrnú» aj ïal¹ie registraèné pokladnice.Keï máme v súèasnosti zaregistrované a nain¹talované registraèné pokladne, musíme ich urobi» fi¹kálne. Je nevyhnutné, aby sme v ekonomickej implementácii záviseli od pou¾ívania registraèných pokladníc a tlaèiarní.

Na èo sa spolieha fi¹kalizácia pokladnice? O pridelení fi¹kálneho modulu (daòové identifikaèné èíslo daòového poplatníka do daòovej pokladnice. Postarajme sa o to, aby existovala jednorazová operácia, bola a bola. Je nesmierne dôle¾ité, aby bola fi¹kalizácia registraènej pokladnice vybudovaná profesionálne vy¹koleným technikom pripraveným na poslednú. V prípade chyby, nebude mo¾né zvráti» nesprávne vykonanú fiscalizáciu, bude vhodné kúpi» si novú registraènú pokladnicu, ktorá preuká¾e veµké náklady. Vïaka fi¹kalizácii pokladnice bude mo¾né kona» vo fi¹kálnom ¹týle. Od dne¹ného dòa budú vo vedomostiach fondu zasielané denné správy obsahujúce informácie o dennom predajnom mieste.Po dokonèení daòovej evidencie je potrebné ju do siedmich dní predlo¾i» vedúcemu príslu¹ného daòového úradu. To vám pomô¾e dosiahnu» va¹e registraèné èíslo.