Pokladnieny a splatkovy predaj

Kolega z priateµskej spoloènosti vás ubezpeèuje, ¾e jeho pokladòa je v ostrom stave a predáva predaj pokladnice za polovicu ceny? Nenechajte sa pou¾íva» na zjavné úspory. Musíme prida» náklady na výmenu finanènej pamäte a èas strávený pri rie¹ení situácie v USA na obchodovanie s pokladòou, ktorú sme pou¾ili. Nebudeme môc» po¾iada» o zµavu na nákup, ktorý je dokonca 90%!

Je obvyklé, ¾e tvárou v tvár novým nákladom hµadáme spôsoby, ako u¹etri» peniaze a urobi» veµmi hodnotnú transakciu. Na¹a spoloènos» sa zlep¹uje a pre maloobchodných spotrebiteµov trávime e¹te viac práce alebo slu¾ieb. V urèitom ¹tádiu je potrebné zakúpi» a zaregistrova» registraènú pokladnicu. Náklady na toto zariadenie nás mô¾u trochu vystra¹i», èo je pre nás dôle¾itá cesta, ako hµada» lacnej¹ie rie¹enia. Kolega z prostredia nás uis»uje, ¾e jeho pou¾itá pokladnica je celkom dobrá a myslím, ¾e ju mô¾eme preda» za malú cenu? A ¾e sa dostaneme k pou¾itým registraèným registrom na aukciách v stavebníctve? Takéto mo¾nosti sú veµmi lákavé. Av¹ak skôr, ako sa rozhodneme preda» pou¾itú pokladnicu, vypoèítajme celkové kurzy a premý¹µame, èi sa táto alternatíva skutoène oplatí.

Lacnej¹ie, ale drah¹ieV prvom rade musíme vedie», ¾e pou¾ívaná pokladnica bola zaznamenaná na daòovom úrade inej spoloènosti. Podµa zákona nemô¾eme zbiera» z takejto meny v úzkej spoloènosti. Ak áno, urobili daòový priestupok. Okrem toho, vzhµadom na predpisy, nemô¾eme zakúpi» zariadenie priamo od kolegu - v takejto zmluve musí by» sprostredkovaná servisná jednotka výrobcu. Fi¹kálna pokladnica pou¾itá na prvom mieste musí by» zru¹ená posledným pou¾ívateµom. Spolu s pokrmom nám predávajúci musí prinies» správu z daòového úradu, v na¹om vlastnom prípade nemô¾eme s na¹ou pokladnicou urobi» niè. Poskytovateµ slu¾ieb výrobcu mô¾e ma» záujem na výmene fi¹kálneho modulu a na ohradení pokladnice za inú spoloènos» len po predlo¾ení príslu¹ných dokumentov.

Tak¾e stojí za to kúpi» si prvú pokladòu od autorizovaných predajcov. Takéto miesta ako registraèné pokladne v Krakove predávajú nielen veµký výber fi¹kálnych zariadení, ale aj servisné slu¾by.