Pokladniene stavebne slu by

Ka¾dý daòovník, ktorý predáva tovar fyzickými osobami, je povinný zaznamena» obrat pomocou registraènej pokladnice. Je to ¹týl, ktorý umo¾òuje správne vyrovnanie s daòovými úradmi. To platí pre právny poriadok a je nezávislé.

A èo nesprávne pokladnice?

O takomto usporiadaní sa usporiadajte v takzvanej rezervnej hotovosti. Jej schopnos» nie je zákonnou po¾iadavkou, tak¾e je v podnikaní ka¾dého podnikateµa, aby premý¹µal o takejto odchode dobre vopred. Dokonale sa stretáva v rôznych typoch núdzových situácií, ktoré chcú opravi» správne vybavenie. Zákon o DPH v texte jasne stanovuje, ¾e v záujme úspe¹nej absencie mo¾nosti registrácie obratu pomocou rezervného pokladníka by sa daòoví poplatníci mali presta» predáva». Rezervný fond mô¾e chráni» pred nepotrebnými a nepredvídateµnými prestojmi v tejto funkcii. Treba pripomenú», ¾e ochota pou¾íva» rezervnú registraènú pokladòu by mala by» oznámená daòovému úradu, informova» o zlyhaní nábytku a oceòova» údaje o náhradnom jedle.

Bohu¾iaµ, ako u¾ bolo spomenuté, ¾e je veµmi, no pokladòa, súèasný peòa¾ná zásoba je zameraná na nutnos» zastavenie predaja. Tak¾e nemo¾no dosiahnu» dokonèenie predaja, a tieto príkazy sú nezákonné a mô¾e obmedzi» následky z pohµadu veµké finanèné zá»a¾e. Nevyvolávajte situáciu, v ktorej klient po¾iada o prijatie vhodného dokladu.

To by malo by» ihneï informovaný o zlyhaní opravu slu¾by Cash & nbsp; POSNET fi¹kálne tlaèiarne, rovnako ako daòové orgány o ticho v rozhodovaní o nákupe záznamy pre túto chvíµu na opravu systému a presných zákazníkov diera v predaji.

Iba v prípade on-line predaja podnikateµ nemusí preru¹i» na¹u úlohu, ale vy¾aduje si splnenie niekoµkých podmienok - vedené záznamy musia jasne zvá¾i» akú platbu prijali; platba sa musí uskutoèni» online alebo po¹tou. V takejto situácii bude predávajúci - daòovník oprávnený vlo¾i» faktúru s DPH.