Pohlavne organy tehotneho die a a

Vaginálna biocenóza je diagnostický test, ktorý vyhodnotí vaginálnu èistotu, biológiu, flóru a ¹kvrny. Biocenózy sú mikróby, ktoré obývajú vaginálny epitel, ktoré ovplyvòujú optimálne fungovanie ¾enských reprodukèných orgánov. Najdôle¾itej¹ou vecou je udr¾anie správnej biocenózy a dôraz je kladený na chirurgické postupy, nedodr¾iavanie hygieny, hormonálne hladiny, nekontrolované pou¾ívanie antibiotík a sexuálne metódy.

Dr ExtendaDr Extenda - Inovatívny stimulátor sexuálnej funkcie pre ka¾dého èloveka!

Biocenza vagíny spoèíva v zachytení vaginálneho náteru v objekte vy¹etrenia sekrécie. Vïaka tomu je dôle¾ité pozorova», aké typy mikroorganizmov prebiehajú v rodinných výletoch, alebo nenájdete náhodne patogény alebo zápaly. Biocenóza pravdepodobne bude ¾i» bez lekárskeho odporúèania. ®ena by mala vykona» tento druh vy¹etrenia najmä vtedy, keï sa objavia známky zápalu, ktoré vedú jej vaginálny pruritus, vaginálny výtok a zápal moèového traktu. V takejto ¹kole je dôle¾ité úspe¹ne kontrolova» priebeh vaginitídy. Nesmiete u¾íva» ¾iadne vaginálne lieky alebo u¾íva» antibiotiká v akejkoµvek forme niekoµko hodín pred otázkou. Jeden by mal zastavi» sexuálny kontakt dva dni pred plánovaným vy¹etrením. Mesaèné krvácanie z mo¾ností narodenia je tie¾ dôvodom, preèo nemô¾ete zaèa» s biocenózou. Ak ide o samotné vy¹etrenie, vaginálna biocenóza je vykonaná gynekológom na gynekologickej stolici. Tampón, výpotok alebo tampón v moèovom trakte sa u¾íva pomocou tenkého drôtu alebo tampónu. Otázka je bezbolestná, zatiaµ èo pri zápale mô¾ete ma» nejaké »a¾kosti. Na¹»astie to netrvá dlho, preto¾e len pár sekúnd. Drôt s vaginálnou sekréciou sa spochybòuje pod mikroskopom presne v pláne na detekciu mo¾ných patologických mikroorganizmov. Toto nie je invazívne vy¹etrenie, tak¾e sa mô¾ete obliec» a vráti» sa k svojim ka¾dodenným povinnostiam. Správny výsledok, ktorý ka¾dá osoba oèakáva, by mala ukáza» prítomnos» baktérií produkujúcich kyselinu. Ak existujú jednotlivé baktérie a bielych krviniek, reagujeme u¾ na ïal¹í stupeò. Pri zmenách v tre»om stupni dochádza k malému vývoju bakteriálnej flóry a veµkého mno¾stva patologických mikroorganizmov. ©tvrtýkrát v¹ak existujú huby alebo trichomóny.