Periodicke testy

Nikto nechce vidie» lekára, preto¾e je úplne neznámy, alebo to nie je vá¾ne choré. Z èasu na èas v¹ak musíte pracova» na pravidelných testoch, ktoré doká¾u ukáza», aký je celkový zdravotný stav pacienta. Je to oveµa hor¹ie, pokiaµ ide o gynekologické vy¹etrenie, preto¾e je pre vás mimoriadne stresujúce. Niet divu, ¾e ak nie je potrebná, sú pres»ahovaní do neistej budúcnosti. Zvyèajne je táto náv¹teva ako ¹koda, preto¾e je to veµmi trápne a nepríjemné.

Vedomá úèas» na výskumeObjavujú sa aj zariadenia ako kolposkopy, ktoré sa pou¾ívajú na to, aby táto náv¹teva bola tie¾ u¾itoèná pre ¾eny. Pacienti budú schopní poèúva» nielen suché fakty lekára, ale aj presne vidie», o èom hovorí. Bude to posledné mo¾né, preto¾e takéto zariadenia sú vybavené èlánkom. V tejto metóde, namiesto toho, aby si vypoèul suchý vz»ah o tom, aký je súèasný zdravotný stav, si pacient myslí vedome o rozhodnutí o tom, kedy mô¾e by» lieèba.

Prvá náv¹tevaTakéto rie¹enie ako pravidlo nie je vynikajúce, najmä ak je ¾ena u gynekológa prvýkrát. U¾ samotná náv¹teva je úplne silnou skúsenos»ou. A okrem toho budete stále musie» pozorova» s materiálom v prítomnosti lekára. S ïal¹ou èas»ou mô¾ete rýchlo nadviaza» spojenie s odborníkom, èo bude pacient schopný robi», keï v súèasnosti urèuje úroveò zdravia a èo odporúèa v kontakte s ním. Je zrejmé, ¾e vidie» na obrazovke to, èo povedie, keï bude presne opisova» rôzne vyskytujúce sa zmeny a ukazova» ich na obrazovke, bude pacient schopný lep¹ie pochopi» stav, v ktorom je.akènéAk je v tomto prípade potrebné prija» toto zaobchádzanie, nebude takéto rozhodnutie ome¹kaním. S dôle¾itej¹ou znalos»ou jej vzhµadu sa pacient pravdepodobne tie¾ pokúsi opýta», èi v prípade akejkoµvek choroby doká¾e µahko lieèi». Ukazuje sa teda, ¾e prítomnos» kolposkopov v gynekologickej ordinácii bude slú¾i» na dialóg medzi lekárom a pacientom, èo bude ma» za následok èo najpresnej¹ie rozhodnutie týkajúce sa pomoci pri kontakte s konkrétnou diagnózou.