Organizacia prace v kancelarii

Býval ste obchodníkom v nábytkárskej firme. Majiteµ si najal µudí v továròach, aj v skladoch, ktoré sa stretávajú na opaèných miestach. Pracoval som v tomto sklade. Budova bola príli¹ nízka, keï na meradle tovaru, ktorý obsahoval sklad. Neadekvátna správa priestoru umo¾nila bizarné situácie, keï jediný zamestnanec musel poèíta» niekoµko minút na ïal¹í, preto¾e cesta medzi hromadami zariadení na prepravu nákladov na autá bola príli¹ malá.

Potom som pochopil, ¾e poèas dòa v tejto metóde sa èas strávil neproduktívne. Ïal¹ia vec, ktorá predå¾ila funkciu bola nízka osvetlenie, po tom v¹etkom, to bolo dos» na montá¾ svetlé ¹portové lampy, ktoré by vyrie¹i» problém. Zamestnanec vyplòujúci objednávku pre pou¾ívateµa, namiesto toho, aby videl etiketu produktu z diaµky, sa musel ohýba» a hµada» a èasto telefonova». Ako vidíte v súèasnej situácii, majiteµ absolútne nevenoval pozornos» takýmto potrebám, neskôr mal zá¹» o koneènom termíne danej objednávky. Myslím si, ¾e správne miesto, alebo to isté pre nástroje, komoditu a v¹etky ingrediencie pou¾ívané po celý deò má hlboký význam. Nielen¾e je to o efektívnosti takého mu¾a, teda o nákladoch, preto¾e obdobie sú peniaze, ale aj taký èlovek je èasto podrá¾dený, preto¾e mohol urobi» nieèo rýchlej¹ie, s men¹ím úsilím. Existuje mnoho faktorov, ktoré zlep¹ujú kvalitu vecí v kompozícii. Najdôle¾itej¹ou vecou je skutoèné osvetlenie, najlep¹ie je ma» ¾iarivky a dobré riadenie tovaru, ktorý je v sklade, aby sa zamestnanec neobrátil o vlastné nohy. Vo vz»ahu k typu èasopisu musíme venova» pozornos» teplote v interiéri a vlhkosti. V tomto príklade, kde sa uvádza nábytok, musí by» miestnos» extrémne suchá, preto¾e vlhkos» de¹truktívne ovplyvní materiál, z ktorého je nábytok vyrobený. Je to v¹ak základ, keï aj veµké spoloènosti musia zabudnú» na dôle¾ité zále¾itosti.