Odstraoovanie prachu v priemysle zaj czkowski chomikuj

Smernica 94/9 / ES (ATEX je normatívnym krokom, ktorý sa poskytuje aj pre zariadenia a ¹týly ochrany. Príslu¹né zariadenia sú urèené predov¹etkým na ich spracovanie na miestach ohrozených výbuchom metánu alebo uhoµného prachu. Tieto informácie sú materiálom Európskeho parlamentu a Rady z 23. marca 1994.

Hoci v na¹om právnom systéme bola uzatvorená na základe nariadenia ministra hospodárstva z 22.12.2005. OJ È. 263, polo¾ka 2203 Hlavným zámerom smernice je predov¹etkým aproximácia právnych predpisov èlenských ¹tátov, ktoré sú urèené pre zariadenia a ochranné ¹týly urèené na pou¾itie v oblastiach ohrozených výbuchom metánu alebo uhoµného prachu. Smernica sa v¹ak vz»ahuje na zariadenia a ochranné systémy urèené na spotrebu v potenciálne výbu¹nom prostredí. Zároveò treba poznamena», ¾e odporúèania sa vz»ahujú aj na bezpeènostné, riadiace a regulaèné zariadenia. Tieto zariadenia sú urèené na pou¾itie mimo diskutovaných zón a vstupujú do bezpeènej existencie pre zariadenia a systémy ochrany údajov pre zem v oblastiach ohrozených výbuchom.Existujú výnimky zo smernice ATEX. Diskutovaná vôµa sa okrem iného netýka zdravotníckych pomôcok, ktoré sa pou¾ívajú v lekárskej komunite. Nie je odovzdaný do domácich spotrebièov, osobných ochranných prostriedkov, lodí alebo dopravných prostriedkov.Tento právny akt Európskej únie má osobitné po¾iadavky, ktoré sú uvedené v osobitných normách. Okrem toho klasifikuje potenciálne výbu¹né gule, ktoré hµadajú prílohu è. Tie¾ k dispozícii pre 1999/92 / EC ATEX137 zo 16/12/1999 "O malých po¾iadavkách na zvý¹enie bezpeènosti a ochrany zdravia pracovníkov potenciálne vystavených pri práci v oblastiach s výbu¹nou atmosférou".Dánsko a ochranné systémy mô¾u by» predmetom iných smerníc, ktoré sa týkajú rôznych rozmerov a ktoré tie¾ stanovujú umiestnenie oznaèenia CE na òom. Toto oznaèenie by malo by» platné, jednoduché a trvanlivé.Súèasná smernica bude nahradená novou smernicou ATEX 2014/34 / EÚ. By» na posledný deò 20.dubna 2016.