Odpra ovacie tendre do roku 2015

Systémy na odsávanie prachu sa pou¾ívajú prakticky v¹ade tam, kde dochádza k zneèisteniu pracovísk suchým prachom s extrémne jemnými èasticami. Technologické odpra¹ovanie tohto druhu je primárne spracované v oblastiach energie, keramiky, zvárania, kovu, dreva, farmaceutických a potravinárskych výrobkov. Najèastej¹ie sa pou¾íva na odstraòovanie prachu tzv.

Nápoj z prvých problémov, ktoré sa mô¾u vyskytnú» v ekonomických záujmoch, je opeµovanie, ktoré sa vyskytuje poèas v¹etkých typov výrobných procesov.Toto opelenie sa vyskytuje predov¹etkým pri o¹etrovaní rôznych druhov materiálov alebo poèas liatia alebo prenosu sypkých materiálov.Bohu¾iaµ, výsledný prach je veµmi zlým nápadom pre µudské zdravie. Èím je prach men¹í, tým výhodnej¹ie je jeho ¹kodlivos». Významne je, ¾e niektorý peµ je toxický a dokonca aj karcinogénny.Dlhodobo je známe, ¾e dôle¾ité opeµovanie izby zamestnanca pravdepodobne predstavuje základ zdravia aj chorôb z povolania. Samozrejme, z posledného zmyslu je také dôle¾ité, aby sa vzduch vypustil.

Aby boli systémy na odsávanie prachu aktívne, mali by sa pou¾i» miestne výfukové plyny. Predov¹etkým sa pýtajú na výstavbu samonosných zbraní, prísaviek alebo druhov odkvapov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti zdroja emisií zneèis»ujúcich látok.

Odstránenie v¹etkých typov zhlukov nahromadeného prachu by malo by» zabezpeèené pravidelne. Táto akcia pomáha zabráni» pohybu a opätovnému pra¹nosti prachu. Ak je vrstva prachu najèastej¹ie polo¾ená na podlahe vo výrobnej hale, mali by sa pou¾íva» priemyselné vysávaèe, preto¾e vytváranie prachu okolo zariadenia predstavuje vá¾nu hrozbu.Èo je tie¾ veµmi drahé, zariadenie na zber prachu by v ¾iadnom prípade nemalo nahromadi» elektrostatické náboje, preto¾e mô¾e spôsobi» aktiváciu ko¾e a mô¾e dôjs» k po¾iaru.

Okrem toho musíte ma» v in¹talácii nepriepustné pripojenia. Je dôle¾ité vedie», ¾e v¹etky úniky spôsobujú, ¾e sa prach dostal von a èo je v òom, zni¾uje úèinnos» odstraòovania prachu.