Obranny bezpeenostny system

Hallu Forte3

Keï stroj be¾í, predstavuje hrozbu pre slu¾obníka, ktorému chýba. Z aktuálneho dôvodu bolo potrebné in¹talova» bezpeènostné komponenty do strojov pri zachovaní výrobnej kapacity. Komponenty a bezpeènostné systémy pou¾ívajú hlavne výrobné závody s ïalekosiahlymi finanènými prostriedkami na zabezpeèenie organizácií a technologických rodín, výrobcov strojov a partnerov technologických liniek.

V Poµsku dokument oznaèujúce túto zále¾itos» je gestá. Nariadenie ministra hospodárstva z 30. októbra 2002 o minimálnych po¾iadavkách na dôvere a bezpeènostné predpisy v oblasti pou¾ívania strojných zariadení pracovníkmi pri práci (zbierka zákonov è 191, poz. 1596, v znení neskor¹ích predpisov. , Právne predpisy a zákony uvádzajú, ¾e stroj v otázke musí by» vybavená aspoò jedno jedlo na núdzové zastavenie, ktoré bude eliminova» výsledný nebezpeèenstvo alebo zabráni». Výnimkou je stroj, kde sa bezpeènostný spínaè nezní¾i riziko preto, ¾e dôjde k správaniu prestí¾nej etapa takisto nebráni hrozbu. Väè¹ina prepínaèov zahàòajú prepínaèe a bezpeènostné magnetický blokovacích zariadení do strojov a technologických systémov, koncové spínaèe s bezpeènostnou funkciou v potravinárstve a farmaceutickom (vysokým výkonom a pevnos»ou za »a¾kých pracovných podmienok, magnetické bezpeènostných spínaèov a prepínaèov, kódovaných no¾ných spínaèov. Bezpeènostný spínaè musí by» in¹talovaný v pohodlnej a zamestnaní (alebo poklopy vo dverách, ktoré majú by» stanovené v vytvára» rozoznateµné (èervenou rukovä»ou na ¾ltom pozadí, aby sa správanie stroje by mohli prís» èo najskôr. Zastavte stroj má plán pre predchádzanie nehodám, zmiernenie následkov nehody a aby sa zabránilo po¹kodeniu stroja, keï je chorý Working.