Obchodne riadenie umk

Comarch XL sa potom roz¹íril ERP systém v chode a zjednodu¹i» proces správy modernú spoloènos». & Nbsp; ERP softvér prebieha v inom & nbsp; veµkostiach spoloèností, od tých najmen¹ích a¾ po niekoµkých µuïmi, ktorí sú veµa vysokých firemných poboèiek v celej svete.

Významné výhody softvéru tejto odrody sú dôle¾ité v nasledujúcich oblastiach podnikania:- úètovníctvo a úètovníctvo,- riadenie stavu hospodárstva a skladovania,- domáci a zahranièný obeh dokumentov,- analýza interných procesov spoloènosti,- predaj a správa informácií s koncovým zákazníkom,- riadenie µudských zdrojov podniku.

Program comarch xl sa prezentuje veµmi zlo¾itými údajmi a je modulárnou ¹truktúrou.Slú¾im tejto silnej príle¾itosti na vybudovanie rie¹enia prispôsobeného skutoèným potrebám podniku.Séria modulov sa zhroma¾ïuje v oblastiach, ktoré logicky kombinujú funkcie, ktoré navzájom spolupracujú.Systém komarchov je vybraný pre ka¾dú spoloènos». Pred objednávkou je schopnos» analyzova» v¹etky procesy a navy¹e potreby daného podniku. Vïaka tomuto rie¹eniu dosahuje spoloènos» veµkú efektivitu v skupine.Okrem ¹tandardnej verzie licencie ponúka Comarch aj spôsob ako SaaS alebo softvér ako slu¾bu. Celá slu¾ba funguje ako súèas» cloud computingu. Prístup je mo¾ný prostredníctvom vzdialeného pripojenia k internetu prostredníctvom webového prehliadaèa.Tento distribuèný systém zni¾uje náklady na realizáciu produktu u koncového zákazníka. Nie je potrebné investova» do výrobných serverov a prená¹a» ¹pecialistov na prevádzku a údr¾bu softvéru.Pre technologické podniky poskytuje program ¹peciálne moduly. Uvádzajú definovanie výrobných procesov.Technické parametre pou¾itých surovín mô¾u by» zahrnuté aj do databázy, ak ju nahradia. Budú sa kúpi» rôzne technologické verzie, aby sa ponuka spoloènosti prispôsobila externému príjemcovi.V súèasnosti je program Comarch xl získaný vo viac ako 5000 poboèkách v plnom Poµsku. Medzi najväè¹ie èasti softvéru patrí okrem iného aj stavebníctvo, chemický priemysel, doprava, internet a automatizácia.Najväè¹ími osobami sú:- Obchodník- skladové domy VOX