Nevybu ne in talacie

Ochrana pred výbuchom je poistením proti výbuchu, èo je jeden z najdôle¾itej¹ích javov v oblastiach ohrozených takýmto výbuchom. V mieste vhodnej prevencie zapálenia alebo po¾iaru by sa mal vytvori» vhodný systém ochrany proti výbuchu. Tieto rie¹enia mô¾u by» aplikované predov¹etkým µuïom v celých zónach, ktoré sú vystavené riziku po¾iaru akoukoµvek pomocou.

Súèasne sa s diskutovanými metódami bude zaobchádza» v¹ade tam, kde je v sektore výbu¹ný prach. Telo chrániace pred výbuchom sa vykonáva v centrálnom meradle, ktorým je potlaèenie výbuchu. Tento proces spoèíva predov¹etkým v ¹túdiu prvého stupòa výbuchu. Potom pou¾ite agenta, ktorého cieµom bude zní¾i» výbuch v skutoènom zariadení. V dôsledku toho sa explózia neroz¹írila a je tie¾ potlaèená ihneï po zapálení. To v¹etko je rád, ¾e sa oheò neroz¹íri. Táto mo¾nos» je najbe¾nej¹ím spôsobom, ako chráni» pred výbuchom, a ak je to tak, potom dôjde k poisteniu jeho výsledkov. Zni¾uje konce výbuchu. Také faktory ako valenia hasiaceho prístroja, snímaèe tlaku, optické snímaèe, snímaèe prachu a ovládacie panely sa dodr¾iavajú po urèitý èas. Druhým obdobím je vylo¾enie výbuchu. Tento proces spoèíva predov¹etkým v odstraòovaní úèinkov výbuchu mimo chráneného zariadenia. V dôsledku toho sa tlak v prístroji vráti na dennú úroveò. Dekompresné systémy zahàòajú dekompresné panely, chlopne so samozatváracou jednotkou a bezplameòové odµahèovacie systémy. Táto fáza systému ochrany pred ¹tartom je odpojenie výbuchu. Preto je tím, ktorý odstráni výbuch. Jej smerom je predov¹etkým uzavretie potrubí alebo kanálov. Preèo? Po prvé, preto¾e obe predchádzajúce metódy eliminujú len úèinky po¾iaru. Av¹ak niektoré zvy¹kové úèinky výbuchu mô¾u prechádza» cez potrubia a kanály, èo mô¾e ma» za následok sekundárne výbuchy, aj veµa problémov s výrobkami. Z tohto dôvodu systém uzatvárania prechádza do stavu, ktorý bráni u¾ spomenutým sekundárnym výbuchom. Napríklad sú to valce s hasiacim faktorom, uzatváracími ventilmi, uzatváracími uzávermi, systémami výbuchu, chlopòami dôle¾itými aj celok.