Nebezpeenej zone v gdansku

ATEX - potom existuje Rada Európskej únie. Definuje základné po¾iadavky, ktoré musia by» splnené akýmkoµvek výrobkom, ktorý sa má uja» na povrchoch, ktoré sú potenciálne výbu¹né. Podrobné po¾iadavky sú upravené v zmluvách spojených s poslednou smernicou. Na druhej strane po¾iadavky, ktoré nie sú upravené smernicou alebo normami, mô¾u by» predmetom vnútorných predpisov, ktoré prichádzajú v iných èlenských ¹tátoch.

procedúraTieto predpisy v¹ak nemô¾u by» v rozpore so smernicou a nemajú tú správnu po¾iadavku. Preto¾e smernica ATEX 94/9 / ES nás zaväzuje k oznaèeniu CE. Preto ka¾dý výrobok "ATEX", ktorý bol oznaèený symbolom Ex, musí by» na zaèiatku oznaèený CE výrobcom. Takisto prejdite postupom alebo existujú porovnateµné s aktívnou úèas»ou "tretej strany", ak výrobca pou¾il iný modul ako modul A.

https://eron-p.eu/sk/Eron Plus - Najsilnej¹í vzorec na podporu erekcie!

Zjednotenie predpisovKeï¾e rozporné predpisy, ktoré sa týkajú bezpeènosti v konkrétnych krajinách EÚ, mali veµké »a¾kosti vo voµnom toku tovaru medzi èlenskými ¹tátmi, bolo rozhodnuté o harmonizácii týchto ustanovení. V prípade pomôcok pou¾ívaných na úlohu v oblastiach ohrozených výbuchom dòa 23. marca 1994 oznámil Európsky parlament a Rada Európskej únie smernicu 94/9 / ES ATEX, ktorá sa dostala do bytu 1. júla 2003. Smernica 1999/92 / ES ATEX137 bola tie¾ zavedená - èo sa tie¾ oznaèovalo ako ATEX USERS. Týkala sa malých po¾iadaviek na bezpeènos» práce v oblastiach, v ktorých mô¾eme nájs» výbu¹nú atmosféru.Prvá smernica bola schválená ako byt v roku 2003. Druhá smernica bola zriadená ministerstvom hospodárstva, postavenie a metód sociálnej 29. mája 2003 roku a prevádzkuje od 25. júla 2003. 31. októbra 2010. Zavedený v tom, ¾e osobné, v znení neskor¹ích predpisov Nariadenie ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnych po¾iadavkách na dôvere a zdravý, v kombinácii s ponukou stretnú» výbu¹nú atmosféru v pozadí diela, ktoré nahradilo nariadenie z roku 2003.