Nebezpeeenstvo tetovania

®ijeme v re»azcoch, keï nás na ka¾dom kroku ukladajú rôzne nebezpeèenstvá. Èasto by bolo pre mòa postaèujúce, aby tlak plynu prekroèil akceptovateµnú hodnotu. Bola to výbu¹nos» kotla, èo na¹»astie viedlo k nákladným opravám. Som si vedomý toho, ¾e v tejto stratégii je jednoduché strati» ¾ivot, ale skupina si neuvedomuje súèasnú históriu.

Na svadbu je v poslednej dobe predmet ako klapky alebo poistné ventily. Existuje posledný typ ventilu, ktorý sa automaticky zobrazí, keï tlak plynu alebo výparov prekroèí prijateµné hodnoty. Tým sa zabráni výbuchu takých stavebných momentov, ako sú nádr¾e, potrubia a podobne. To bolo prvýkrát pou¾ité v ïal¹ej èasti sedemnásteho storoèia v extrémne prístupné zariadenie, ktoré bol tlakový hrniec.Ak sa pozrieme pozorne na najjednoduch¹ie modely bezpeènostných ventilov, v¹imneme si, ¾e existuje len krehká doska, ktorá je znièená, keï plyn prechádza prípustným tlakom.Bohu¾iaµ, veµmi èasto bol vypitý nápoj z ventilov. Èasto bol nevedomky úètovaný zákazníkom zariadenia. A veµmi skoro zaèali pou¾íva» dva základné ventily, najèastej¹ie umiestnené na opaèných koncoch zariadenia.Tieto ventily sa be¾ne pou¾ívali v parných strojoch. Tým sa zabránilo rýchlemu zvý¹eniu tlaku v pohonnej jednotke vozidla. Toto hrozilo, ¾e exploduje, èo mô¾e ma» za následok smr» v¹etkých cestujúcich.Mám príle¾itos» zaujíma» èitateµov o bezpeènostných ventiloch. Ktokoµvek, kto tento text preèítal, má pravdepodobne u¾ vedomos» o mimoriadne dôle¾itej úlohe, ktorú tieto procesy zohrávajú v novom svete a priemysle.