Nebezpeeenstvo po iaru torunu

https://gcoffy-p.eu/sk/

V mnohých odvetviach existuje veµké riziko po¾iaru. Nehovorím tu o práci s palivom, energiou, farbou, ale aj o práci s cukrom alebo múkou. Látky, ktoré sa mô¾u vyskytova» v ¹truktúre pár, plynov, kvapalín, vlákien alebo aerosólov spolu so vzduchom alebo s inými látkami, mô¾u veµmi µahko rozpráva» a vykonáva» výbu¹niny.

Preto existuje veµa právnych ustanovení, ktorých hlavnou prioritou je zabráni» po¾iarom. Tu predov¹etkým hovorím o zákone ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnych po¾iadavkách na bezpeènos» a ochranu zdravia pri práci v súvislosti s µahkos»ou konania v pozadí práce vo výbu¹nej atmosfére. Cieµom tohto právneho aktu je predov¹etkým zabráni» akejkoµvek výbu¹nej atmosfére. Tie¾ trpí plánom na zabránenie vznieteniu a zní¾enie výbu¹ného efektu.Systémy odolné proti výbuchu, tj celý protiplo¹ný systém, sú veµa prvkov. Pri informovaní o bezpeènosti v diskutovanom systéme je potrebné spomenú» predov¹etkým membrány na odstránenie výbuchu, systémy na potlaèenie výbuchu a metódy izolácie výbuchom.Membrány sú zariadenia, ktoré pomáhajú priemyselným zariadeniam. Ich motívom je predov¹etkým zaruèi» filtre, mlyny, nádr¾e, triedièe, drvièe alebo cyklóny.A systémy zabraòujúce výbuchu majú za cieµ eliminova» tvorbu vysokých tlakov v èase výbuchu. Ka¾dý snímaè a snímaè tlaku, ovládacie panely, valce HRD a nerezové dýzy sú umiestnené predov¹etkým na metóde tlmenia.Systém izolácie výbuchom je metóda, ktorej hlavným úèelom je predov¹etkým minimalizácia úèinkov výbuchu. Hovorím tu o takých zariadeniach, ako sú spätné ventily, rýchloèinné skrutky, výbu¹né komíny a vysokorýchlostné ventily.Malo by sa pamäta» na to, ¾e systémy odolné proti výbuchu predstavujú rovnaké po¾iadavky na dôveru a hygienu práce.