Nastroje do vybu neho prostredia

Oznaèenie EX je dodatoèným oznaèením ochrany proti výbuchu, ktoré je u¾itoèné pre zariadenia a ochranné metódy alebo ich súèasti a súèasti.

Vzhµadom na obrovské disproporcie v oblasti bezpeènosti v regiónoch Európskej únie bolo prijaté rozhodnutie zjednoti» dôle¾ité hodnoty v jednej èlenskej krajine. Jednotné práva dávali veµmi jasný a u¾¹í tok tovaru medzi krajinami EÚ. Takto sa nazýva tzv Smernica o novom rie¹ení, ktorá sa ukázala by» kµúèovým rie¹ením na zlep¹enie spolupráce medzi èlenskými krajinami.V prípade výbu¹ných atmosfér a zariadení, ktoré sú údajmi pre èinnos» v posledných oblastiach, by sa mali uvies» dva základné princípy ATEX (z francúzskej Atmosphere Explosible:- smernica 94/9 / EÚ ATEX95 Európskeho parlamentu a Európskej rady (od 23. 3. 1994 v oblasti zjednotenia právnych predpisov èlenských ¹tátov týkajúcich sa pomôcok, strojov a ochranných systémov, ktoré sa uvádzajú do praxe v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu, \ t- smernica 99/92 / ES ATEX137 (zo dòa 16.12.1999, ktorou sa upravujú minimálne po¾iadavky v rozsahu ochrany a bezpeènosti osôb vo význame, ktorý mô¾e spåòa» atmosféra nebezpeèenstva výbuchu.Ka¾dé zariadenie EX by malo by» dobre oznaèené a prejs» sériou testov, ktoré slú¾ia na odstránenie chyby výrobcu. Smernice Európskej únie, ktoré sme prijali v roku 2003, striktne definujú a objasòujú pravidlá výroby a poskytovania tohto typu zariadení.Viac o Atexe nájdete tu.