Nariadenia o dani z hotovostneho registra

Zavedením nových re¹triktívnych po¾iadaviek týkajúcich sa registraèných pokladníc majú za cieµ ich pou¾íva» stredné podniky. Ka¾dá spoloènos», ktorej roèný príjem presahuje 20 000 PLN má za cieµ povinnos» zaregistrova» sa na daòovom zariadení.

V prípade, ¾e aktivita, ktorá sa zaèala, zostala v priebehu roka, je peòa¾ná hranica, na ktorú sa odstúpila od vedenia záznamov prostredníctvom finanènej in¹titúcie, vypoèítaná v závislosti od veµkosti kampane na celý rok.V systéme je väè¹ina stredných podnikov nútená pou¾íva» daòové registraèné pokladnice. V takýchto prípadoch zvyèajne nie je výhodné kupova» veµké, komplexné pokladne, preto¾e majitelia takýchto spoloèností hµadajú úspory na ka¾dom kroku. Krakovské fi¹kálne registraèné pokladne ponúkajú produkty urèené ¹peciálne pre miestnych podnikateµov. V tomto bode musí podnikateµ odpoveda» na výskum, ktorý sa poèíta z pokladnice a z akých dôvodov bude táto suma pou¾itá. Ponuka takýchto súm je dokonca skvelá. Vlastník znaèky sa zapoèíta do toho, èo chce. Takéto pokladne sa vyznaèujú stredným priemerom a niekoµkými men¹ími funkciami. Ceny sa pohybujú od niekoµkých stoviek dobrých a¾ po jeden a pol tisíc. Zodpovedajú na prenosnom peòa¾nom trhu, ktorý sa mô¾e pou¾íva» v podmienkach predaja v stanovenom priestore, kde sa predajca musí neustále pohybova», ale existujú aj tie, ktoré sú pripravené v návode na pou¾itie v miestach, kde je mo¾né takúto hotovos» stanovi». Pri úspechu týchto vynikajúcich výrobcov èasto dáva minimálna teplota, pri ktorej mô¾e mno¾stvo pracova», preto¾e sa nedá pou¾i» pri veµmi vysokých teplotách. A takéto pokladne majú vodotesné klávesnice v prípade da¾ïa.

Dr Farin Man

Fond urèený priemerným podnikateµom má nízke mo¾nosti. Podobne ako v¹etky pokladnice vytvára duplikát príjmov, ktoré treba ponecha» v zmysle podania daòového úradu. V príklade najmlad¹ích sa zvyèajne rozdávajú elektronické kópie, tak¾e veµkos» pokladne je kompaktná. V najprav¹ích mno¾stvách je tie¾ mo¾nos» vytlaèi» duplikát na inom kotúèi papiera.

V takýchto pokladniach sú funkèné tlaèidlá a mo¾nos» ulo¾enia tovarovej základne. Tie¾ veµa peòazí mo¾no pou¾i» s poèítaèom, pripoji» èítaèky èiarových kódov alebo elektronické váhy. K dispozícii je aj mo¾nos» integrácie pokladnice do platobného terminálu. Vïaka týmto mo¾nostiam si aj malé spoloènosti mô¾u dovoli» udr¾iava» záznamy o predaji pohodlným spôsobom.