Moderne rie enia v kariernom poradenstve

Preprava iných materiálov si vy¾aduje pou¾itie inovatívnych metód v modernej vede. Vibraèné podávaèe sú samé o sebe veµmi normálne a plánujú sa pou¾íva» v mnohých nových veciach.

Tieto jedlá sú urèené na prepravu surových, kusových a suchých surovín, nie na príli¹ dlhé vzdialenosti. A ich forma umo¾òuje odstránenie viacerých podávaèov do sériovej kombinácie, takéto rie¹enia umo¾òujú dlh¹ie prepravné cesty.Ponuka výrobcu zahàòa tri typy dopravníkov: re»azové, pásové, valèekové a vibraèné dopravníky.

Vibraèný dopravník je vïaka svojej zotrvaènosti tým istým zariadením, v ktorom sa surovina pohybuje. Ich práca poèíta s pou¾itím asymetrie pohybu, pomalým tempom »ahania dopredu a blízkym návratom, aby sa produkt posunul. Preprava vykonávaná s pou¾itím takýchto zariadení je mo¾ná v dôsledku pou¾itia vibrátorov, ktoré sú rôzne vibraèné frekvencie. ©truktúry týchto organizácií sú prispôsobené po¾iadavkám klienta a mô¾u existova» na strane, nahoøe alebo dole. Vyu¾ívanie nových rie¹ení tie¾ umo¾òuje pou¾itie zavesených a podporovaných budov.

Podiel vibraèných dopravníkov a spôsob napájania. Zariadenia navrhnuté výrobcami sú elektricky alebo pneumaticky poháòané. Obe tieto rie¹enia sa vyznaèujú nízkou spotrebou energie, ako aj spotrebou vzduchu a zároveò zni¾ujú hladinu hluku.

Vibraèné podávaèe sú a sú pou¾ívané v skupinách, kde je nutné vopred oddeli» materiál, jeho chladenie alebo zahrievanie, hydratáciu alebo dehydratáciu. ©iroká ¹kála aplikácií umo¾òuje výrobcom týchto strojov prispôsobi» svoje výrobky ¹pecifickým potrebám zákazníka. Existuje teda spôsob, akým budú dodané suroviny, efektívnos» a vz»ahy, v ktorých budú pou¾ité.