Miniaturizacia tranzistorov

Ihneï po vydaní prvého poèítaèa zaèali hµada» vhodnú aplikáciu pre neho. S rastom elektroniky a miniaturizácie zaèali nové technológie prenika» a pomáha» rôznym èastiam ¾ivota. Tvorcovia strojov obsahujúcich neoèakávali, do akej miery ich vynález rie¹i. A fakt, ¾e prakticky ka¾dý má zariadenie vo vrecku, ktorý je mnohonásobne ohromujúci schopnos»ami svojho prototypu, by nepochybne spôsobil srdcový záchvat vedµa nich.

V súèasnosti je »a¾ké si predstavi» akúkoµvek firmu, ktorá by nepou¾ívala informaèné technológie. Zaèínajúc od malých, jednohlasných firiem a¾ po obrovské korporácie - existuje v¹ade niekoµko alebo veµa vyspelých systémov. Oblasti podporované informatikou zahàòajú okrem iného komunikáciu, riadenie procesov, návrh a úètovníctvo.

Fakturácia, vyrovnávanie príjmov a ¹kôd nemusí by» opatrne poèítanie ståpov a vyplnenie stohu formulárov. Väè¹ina úètovných krokov je sponzorovaná príslu¹ným softvérom. V miestnych spoloènostiach si myslím, ¾e na to je dos» normálny tabuµkový proces, ale je oveµa ¹ikovnej¹ie a efektívnej¹ie pou¾íva» vyhradený systém. Skvelým prípadom je symetrický softvér, ktorý má v modernom úètovnom systéme bohatú základòu modulov na podporu chodu firmy doma.

Dobrým príkladom vyu¾ívania technológie sú automatizované autoparky, kde je úloha èloveka rýchlo slabá a zahàòa monitorovanie systémov.

So zvy¹kom nemusíte chodi» do továrne, aby ste zistili stupeò automatizácie tohto sveta. A èo viac, tzv. Inteligentné domy sú plávajúce, ako sa mô¾u stara» o dobré osvetlenie, teplotu v samotných apartmánoch a dokonca aj naplni» zásoby v chladnièke.

Takáto expresívna expanzia technológie mô¾e by» stra¹idelná, ale mali by ste ma» na pamäti, ¾e mô¾ete kedykoµvek vzia» zástrèku.