Miesto stretnutia pre evakuaene rozmery

Exit podpísa» výstupné dvere znamenie núdzové, èo je vyu¾itie v¹etkých zariadení stavebných prác, na ktorých boli po¾adované v súlade s platnou legislatívou pre vhodné oznaèenie výstupov, ktorým konèí evakuáciu v prípade núdze (napr. Po¾iarne.

Takéto znaèky sa menia v¹ade tam, kde pracujeme s bohat¹ími skupinami µudí, t. J. V obchodoch práce, v kanceláriách, v kultúrnych a zábavných zariadeniach a ¹portových zariadeniach, alebo aj vo veµkoplo¹ných skladoch. Na výjazde oznaèenom v anglickom jazyku EXIT èasto vedú skor¹ie znaèky v perspektíve ¹ípok a oznaèujú únikové schody. Správne oznaèovanie únikovej cesty je veµkým miestom v podstate na záchranu zdravia a na ¾eny, ktoré sa ocitli v nebezpeèenstve, èím sa zvý¹ila ¹anca na evakuáciu.

Oznaèenie EXIT má charakteristickú zelenú farbu s bielym rámom a nápisom, vïaka èomu je mo¾né ho v priebehu evakuaèného procesu konzumova» obµúbeným spôsobom, a to aj z veµkej vzdialenosti (20-25 metrov. Je vyrobená zo zaujímavej samolepiacej fólie s pou¾itím vynikajúcich lepiacich stupòov, èo jej dáva vysokú pevnos» a pevnos» v drsných podmienkach alebo PVC panel upevnený obojstrannou páskou. Znaèenie núdzového východu je prilepené na stene v budove, najèastej¹ie nad dverami, èo je rie¹enie z miestnosti alebo budovy. Fólie, z ktorej bolo urobené znamenie núdzového východu, má fotoluminiscenèné vlastnosti, vïaka ktorým svieti v noci, èo umo¾òuje efektívnu evakuáciu, dokonca aj v »a¾kých podmienkach spojených s vypínaním výkonu alebo s obrovským dymom, ktorý obmedzuje viditeµnos».