Mechanicke spracovanie pp

http://innowacyjnetechnologie.com.pl/skhealthymode/grey-blocker-sposob-sedivenia-vlasov/

Továrne sú oblasti, kde sa ka¾dodenná domácnos» vyrába z hlavnej suroviny, ktorou mô¾e by» kameò, piesok, polyméry, chemikálie, kovy a mnohé ïal¹ie. Poèet týchto produktov je & nbsp; v tisícoch a dokonca stovkách tisíc denne.

Pri obrábaní v¹etkých výrobkov sa odpad v podstate stráca v jednotlivých nádobách, ktoré sa potom vyprázdòujú a odpad sa likviduje. Av¹ak pri takomto obrábaní, napríklad ¾ulová doska, je µahké vo vzduchu nadvihnú» veµké mno¾stvo prachu. Mletá je tak jemne, ¾e ani na¹a nosná dutina, ¹pecializovaná na zachytávanie malých èastíc prachu, neexistuje v prítomnosti takéhoto zneèistenia a ka¾dý deò zamestnanec vykonávajúci dennú výrobnú prácu inhaluje veµké mno¾stvo takéhoto prachu. Mô¾u mu ublí¾i» priamo, spôsobi» ka¹eµ alebo alergickú reakciu, ale najèastej¹ie sa zneèistenie organizmu prachom objavuje a¾ po desiatich alebo dvadsiatich rokoch èinnosti v konkrétnom podniku v správnych podmienkach. Jedná sa o ¹pecialistu s pµúcnym alebo alimentárnym ochorením, alebo nejakým iným, v závislosti od aktuálneho miesta, kde do¹lo k napadnutiu prachom, a zistíme, ¾e na¹e s»a¾nosti sa samozrejme robia s èítaním v poslednom závode.

Bohu¾iaµ, takáto scéna je veµa, ale dnes sme schopní im úèinne zabráni». In¹talácia odpra¹ovacích systémov, t.j. odpra¹ovacieho systému v továròach vystavených negatívnym úèinkom akéhokoµvek zneèistenia bude urèite minimalizova» problém. V skutoènosti sa takýto systém odporúèa pre v¹etky odvetvia bez ohµadu na rozsah zneèistenia. Je známe, ¾e v oceliaròach bude mno¾stvo dymu a prachu vá¾nej¹ie ako v továrni na polystyrén, av¹ak v niektorých a zostávajúcich továròach sú zamestnanci v¾dy vystavení nepriaznivým úèinkom zneèistenia, hoci odli¹ná metóda v opaènej koncentrácii.

Ak sme obchodníci, vytvárame aj továreò, mali by sme premý¹µa» o spôsobe odpra¹ovania pred tým, ako sanitárny dom vykoná náhodné kontroly a donúti nás ho nain¹talova» pod hrozbou likvidácie elektrárne. Samozrejme, bude to spojené s nákupnými a in¹talaènými nákladmi filtraèného systému, navy¹e s nákladmi na modernizáciu haly, na ktorej tvorí existujúcu. Zdravie zamestnancov je v¹ak urèite cenou, za ktorú stojí za to investova», a kedy to mô¾e a bude skutoène potrebné urobi».